Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
„Jeżeli podejmiemy poszukiwania w gnieździe ojców naszych — to znajdziemy być może więcej niż kiedykolwiek i gdziekolwiek napisano. Wpatrzmy się tylko w ziemię naszą.
Może Słowianie zostawili ją dla nas jako najtrwalszą księgę, może ją zaklęli, aby nigdy z dziedzictwa potomków nie wychodziła, i w tym celu urzekli owoczesnym sposobem, aby mogła służyć za świadectwo odwiecznej własności najpóźniejszym wnukom”
Zorian Dołęga-Chodakowski

Giecz — współcześnie mała i spo­kojna wiel­ko­polska wioska, będąca jed­no­cześ­nie świadkiem niez­wykłych wydarzeń sprzed 1000 lat, kiedy to znaj­dował się tu­taj jeden z najważniejszych ośrod­ków pań­stwa pierwszych Piastów, a w szcze­gól­ności Mie­szka I i Bo­lesława Chrob­re­go.
Po upadku tej najstarszej monarchii i po zni­sz­czeniach spowodowanych najazdem czes­kiego księ­cia Brzetysława II w 1038 ro­ku, Giecz nigdy już nie od­zyskał daw­ne­go znaczenia, choć jeszcze długo był sie­dzi­bą kasztelana, a nieraz odbywały się tu ważne spotkania, jak zjazdy książąt dziel­ni­cowych.
Na tych stronach przedstawiamy Giecz z cza­sów naj­więk­szej świetności — gród z ka­mien­nymi fundamentami palatium i rui­na­mi przed­ro­mań­skiego kościoła gro­do­we­go, cmenta­rzy­s­ko oraz osadę tar­go­wą z kościołem ro­mań­skim, któ­ra była po­łą­czo­na niegdyś z gro­dem drewnianym mo­s­tem, a później groblą — wszystko w świet­le wyników ba­dań archeo­logicz­nych, dokumentów hi­s­to­rycznych, pub­li­kac­ji naukowych i po­pu­lar­no-na­uko­wych (po­nad 110 prac i artykułów prasowych do czytania on-line), plany i zdjęcia gro­du, liczne fotografie naj­cie­kawszych za­byt­ków oraz wiele scen z ba­dań wy­ko­pa­lis­ko­wych.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW