Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Lipiec–sierpień 2002 r. — badania archeologiczne
na terenie cmentarzyska Giecz stan. 4

Foto: 8,1 kB Foto: 7,4 kB Foto: 8,0 kB
Wykop sondażowy (nr 20) widziany od stro­ny południowej, z wału grodu. W głę­bi inne tegoroczne wykopy (25 lipca 2002). Południowo-zachodnia część obszaru obję­tego badaniami w 2002 roku, czyli wykopy 21 i 19 (widok od południa, z wa­łu grodu). Daleko w głębi zabu­do­wa­nia wsi Biskupice. Na pierwszym planie wykop 22, jeden z tych w których wystąpiły ślady dołków posłu­po­wych (wi­dok od wschodu).
Foto: 7,2 kB Foto: 8,5 kB Foto: 7,5 kB
Widok od wschodu na teren wykopa­lisk z wyko­pami 22, 17, 14, 12 i 21. Widok od południa na linię dołków posłupowych w wykopach 22 (z lewej) i 21 (z prawej). Stanowią one zapewne pozostałość ogrodzenia cmentarzyska wyzna­czają­cego jego po­łudniową granicę, ponieważ wszystkie odkryte groby znaj­do­wały się wyłącznie na północ od tych słupów (27 lipca 2002).
Foto: 8,6 kB Foto: 9,8 kB Foto: 7,1 kB
Jedno z najładniejszych znalezisk z wy­ko­pu 20 — kafel z wyobrażeniem ja­kie­goś fanta­stycznego zwierzęcia w koro­nie — niestety, o wiele późniejszy od ba­danego cmen­ta­rzyska. Elżbieta Indycka, kierowniczka badań wy­kopaliskowych na tym stanowisku, poka­zuje studentom z USA jak powinni prawi­dłowo odsłaniać groby (widok od zachodu). A tutaj już widać (co pokazuje żółta strzałka) szczyt czaszki zmarłego po­cho­wanego w no­wo­odkrytym grobie. Potrzeba będzie je­szcze wiele pracy, zanim uda się odsłonić cały szkielet.
Foto: 7,3 kB Foto: 8,6 kB
Widok ogólny (od zachodu) na całość wy­kopów w północnej części cmen­ta­rzys­ka już po wyeksplorowaniu gro­bów Elżbieta Indycka (z prawej) przygląda się pra­com w obrębie sondażowego wykopu 20 (widok od stro­ny pół­noc­nej, w głębi w cie­niu wał grodu)
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW