Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Giecka Biblioteka Internetowa
(wykaz prac w kolejności chronologicznej)

------
ok. 1113–1116
Kliknij, aby przeczytać Anonim, zwany Gallem, Kronika polska (najstarszy z zachowanych do dziś rękopisów Kroniki polskiej, tzw. kodeks Zamoyskich, przechowywany jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie — sygn. BOZ cim. 28).
ok. 1110–1125
Kliknij, aby przeczytać Kosmas, Kronika Czechów (prawdopodobnie najstarszy z zachowanych rękopisów Kroniki Czechów tzw. Budziszyński, pochodzący najpóźniej z przełomu XII i XIII wieku, przechowywany jest w Knihovna Narodního Musea v Praze — sygn. VII F 69).
1858
Kliknij, aby przeczytać J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej diecezji poznańskiej, t. I, Poznań.
1888
Kliknij, aby przeczytać M. Sokołowski, Kościoły romańskie w Gieczu, Krobi, Lubiniu i Kotłowie w Wielkim Księstwie Poznańskiem, Sprawozdania Komisji do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t. 3, s. 93–105.
1909
Ta praca nie jest dostępna Gregor Snowadzki, Die vorgeschichtlichen Burgwälle der Provinz Posen, „Aus dem Posener Lande”, Jg. 4, Heft 6.1, s. 217–219.
1911
Ta praca nie jest dostępna Erich Blume, Kaiser-Friedrich-Museum in Posen, „Aus dem Posener Lande”, Jg. 6, Heft 12, s. 594–595.
1927
Kliknij, aby przeczytać Stanisław Arnold, Terytorja plemienne w ustroju administracyjnym Polski Piastowskiej (w. XII–XIII), Prace Komisji dla Atlasu Historycznego Polski, z. II, Kraków, s. 1–126.
1928
Kliknij, aby przeczytać Konrad Jażdżewski, Zdzisław Rajewski, Sprawozdanie z wycieczek Akadem. Koła Polskiego Tow. Prehist. za rok akad. 1927/28, „Z Otchłani Wieków”, r. III, z. 4, s. 67–68.
1930
Kliknij, aby przeczytać Zbigniew Bocheński, Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne, Prace Komisji Antropologji i Prehistorji Polskiej Akademji Umiejętności, nr 3, Kraków.
1951
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Gród w Gieczu w świetle źródeł pisanych i wykopalisk, „Z Otchłani Wieków”, r. XX, z. 9–10, s. 149–154.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Giecz, [w:] Aleksander Gieysztor, Polskie badania wczesnodziejowe w r. 1950, „Przegląd Zachodni”, r. VII, t. I (nr 1–4), s. 208–210.
Kliknij, aby przeczytać Tadeusz Malinowski, Odkrycie drogi wczesnohistorycznej w Gieczu, powiat Środa, „Z Otchłani Wieków”, r. XX, z. 11–12, s. 189–196.
1952
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Giecz, [w:] Aleksander Gieysztor, Badania nad polskim wczesnym średniowieczem w roku 1951, „Przegląd Zachodni”, r. VIII, t. II (nr 5–6), s. 320–323.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Na śladach dawnej świetności Giecza, „Przegląd Zachodni”, r. VIII, t. III (nr 11–12), s. 405–409.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Nowe odkrycia w Gieczu, „Z Otchłani Wieków”, r. XXI, z. 6, s. 183–186.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski (red.), Sprawozdanie z badań na grodzisku w Gieczu w pow. średzkim za rok 1949, „Studia Wczesnośredniowieczne”, t. I, s. 149–170.
Kliknij, aby przeczytać Stanisław Wiliński, Granitowe kościoły wiejskie XII wieku w Wielkopolsce, „Przegląd Zachodni”, r. VIII, t. III, nr 11–12, s. 417–432.
Kliknij, aby przeczytać Zygmunt Wojciechowski, Znaczenie Giecza w Polsce Chrobrego, „Przegląd Zachodni”, r. VIII, t. III, nr 11–12, s. 410–416.
1953
Kliknij, aby przeczytać Melania Klichowska, Szczątki roślinne z Giecza z badań wykopaliskowych w roku 1951, „Z Otchłani Wieków”, r. XXII, z. 6, s. 102–104.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Z problematyki badawczej Giecza, „Z Otchłani Wieków”, r. XXII, z. 3, s. 90–93.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Odkrycie mensy romańskiej w Gieczu, „Z Otchłani Wieków”, r. XXII, z. 6, s. 227–230.
Kliknij, aby przeczytać Jacek Ślaski, Wielka własność ziemska na obszarze wczesnośredniowiecznej kasztelanii gieckiej w X i XI wieku, „Przegląd Archeologiczny”, t. IX, r. 27–28 (1952–1953), s. 271–279.
Kliknij, aby przeczytać Marian Tuszyński, Wyroby grzebieniarskie z Giecza z badań w latach 1948–1952, „Z Otchłani Wieków”, r. XXII, z. 5, s. 180–185.
Kliknij, aby przeczytać Marian Tuszyński, Militaria wczesnośredniowieczne z Giecza, „Z Otchłani Wieków”, r. XXII, z. 6, s. 230–235.
1956
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Sprawozdanie z badań w Gieczu w 1953 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. II, s. 129–139.
1958
Ta praca nie jest dostępna Andrzej Wędzki, Rozwój i upadek grodu gieckiego, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. IV, z. 2, s. 5–37.
1959
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Ostrów Lednicki i Giecz w obliczu milenium, „Z Otchłani Wieków”, r. XXV, z. 6, s. 369–371.
1961
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Badania wykopaliskowe w Gieczu, pow. Środa, w 1959 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. XIII, s. 145–152.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Giecz odsłania swoją przeszłość, „Z Otchłani Wieków”, r. XXVII, z. 1, s. 24–27.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Nowe rezerwaty archeologiczne w Wielkopolsce, „Z Otchłani Wieków”, r. XXVII, z. 1, s. 93–97.
Ta praca nie jest dostępna Bogdan Kostrzewski, Giecz — Pomnik Historii Kultury Państwa Polskiego, Poznań.
1962
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Z najdawniejszych dziejów Giecza, Wrocław-Warszawa-Kraków.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Badania archeologiczne nad budownictwem kamiennym w Gieczu, „Spra­wozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, nr 2 (66), s. 76–78.
1963
Ta praca nie jest dostępna en, (rec.) Bogdan Kostrzewski, Z najdawniejszych dziejów Giecza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Polskie Towarzystwo Archeologiczn, Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna nr 9, „Z Otchłani Wieków”, r. XXIX, z. 2, s. 146–147.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Badania archeologiczne nad budownictwem kamiennym w Gieczu, pow. Środa, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XIV, s. 218–220.
1964
Ta praca nie jest dostępna Bogdan Kostrzewski, Działalność Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w dwudziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XV, s. V–XII.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Wyniki badań archeologicznych w Gieczu w latach 1960 i 1961, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. XVI, s. 170–176.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, The Duke's Borough in Giecz, Środa district, „Archaeologia Polona”, vol. VI, s. 234–245.
Kliknij, aby przeczytać Izabella Michowska, Giecz w dniu inauguracji roku kulturalno-oświatowego, „Z Otchłani Wieków”, r. XXX, z. 1, s. 66–68.
Kliknij, aby przeczytać Józef Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań.
Kliknij, aby przeczytać Stanisław Urbańczyk, Bogdan Kostrzewski, Andrzej Wędzki, Giecz, [w:] Słownik Sta­ro­żyt­ności Słowiań­skich, Wrocław-Warszawa-Kraków, t. II, s. 104–106.
1965
Kliknij, aby przeczytać Franciszek Rożnowski, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu powiat Środa, „Przegląd Antropologiczny”, t. XXX: 1964 (1965), z. 2, s. 193–202.
1966
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, pow. Środa Wlkp. w okresie od 21 VII 1963 r. do 31 XII 1965 r., „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XVII (1966), s. 299–301.
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Gród piastowski w Gieczu, Biblioteczka Popularnonaukowa Muzeum Archeologicznego, nr 2, Poznań.
1967
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, pow. Środa w 1966 roku, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XVIII (1967), s. 105–106.
Ta praca nie jest dostępna A. W. Wróblewski, Skąd dwa tysiące tarczowników, „Nurt”, nr 7 (27), lipiec 1967, s. 10–14.
1968
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Zespół osadniczy w Gieczu. Przyczynek do zagadnienia formowania się miast przedlokacyjnych w Polsce, [w:] Witold Hensel (red.), I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej. Warszawa 14–18 IX 1965, t. IV, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 318–331.
Kliknij, aby przeczytać Kazimierz Żurowski, Badania nad reliktami architektury kamiennej w Wielkopolsce, „Archeologia Polski”, t. XIII, z. 2, s. 383–406.
1969
Kliknij, aby przeczytać Giecz, hasło w Słowniku historii Polski, wyd. V, Warszawa, s. 98.
Kliknij, aby przeczytać Krystyna Józefowiczówna, Sztuka w okresie wczesnoromańskim, [w:] Jerzy Topolski (red.), Dzieje Wielkopolski, t. I, Do roku 1793, Poznań, s. 114–156.
1970
Kliknij, aby przeczytać Bogdan Kostrzewski, Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, pow. Środa Wlkp. w latach 1967 i 1968, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XX (1969), s. 312.
1971
Kliknij, aby przeczytać Maria Pietrusińska, Katalog i bibliografia zabytków, [w:] Michał Walicki (red.), Dzieje sztuki polskiej, t. 1, Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku. Katalog i bibliografia zabytków, Warszawa, s. 686–687, s. 813–814.
1972
Kliknij, aby przeczytać Mirosława Szulc, Sprawozdanie z działalności Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, pow. Środa Wlkp. za lata 1969–1970, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XXII (1971), s. 244–245.
1973
Kliknij, aby przeczytać Giecz, hasło w Słowniku historii Polski, wyd. VI, Warszawa, s. 111.
1974
Kliknij, aby przeczytać Janusz Roszko, Kolebka Siemowita, wyd. Iskry, Warszawa.
1975
Kliknij, aby przeczytać Zenon Głogowski, Sprawozdanie z działalności Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, woj. Poznań, za rok 1973, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XXV (1974), s. 237–238.
1977
Kliknij, aby przeczytać Mirosława Grabska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Gieczu, woj. poznańskie, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XXVI (1975), s. 213.
1978
Kliknij, aby przeczytać Włodzimierz Błaszczyk, Rezerwat archeologiczny w Gieczu — pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego, „Kronika Wielkopolski” nr 3 (16), s. 166–175.
Ta praca nie jest dostępna Stanisław Jasnosz, Archeologia w wystawiennictwie i w zbiorach regionalnych placówek muzealnych w Wielkopolsce do roku 1976, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XXVII (1976), s. 138–159.
Ta praca nie jest dostępna Bogdan Kostrzewski, Gród piastowski w Gieczu, wyd. II, Biblioteka popularno-naukowa nr 9. Muzeum Archeologiczne, Poznań.
Kliknij, aby przeczytać Mateusz Łastowiecki, Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu w latach 1963–1977, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, vol. XXVII (1976), s. 134–137.
1988
Ta praca nie jest dostępna Jacek Wrzesiński, Gieckie cmentarze, „Z Otchłani Wieków”, r. LIII, nr 1–2, s. 24–25.
1990
Ta praca nie jest dostępna Krystyna Milecka, Kazimierz Tobolski, Wstępna informacja o podjęciu badań palinologicznych w Gieczu koło Nekli, „Sprawozdania PTPN”, nr 107.
1991
Kliknij, aby przeczytać Lucyna Kubiak, Mirosław Makohonienko, Marek Polcyn, Wstępne doniesienie z badań śred­nio­wiecznego mostu/grobli w Gieczu koło Środy Wlkp., „Studia Lednickie”, t. II, s. 217–227.
Kliknij, aby przeczytać Kubiak Lucyna, Mirosław Makohonienko, Marek Polcyn, Znalezisko miecza w obrębie średnio­wiecznego mostu/grobli w Gieczu, „Studia Lednickie”, t. II, s. 367–368.
Kliknij, aby przeczytać Janusz Lehmann, Miecz odkryty w Gieczu. Badania technologiczne i konserwacja, „Studia Lednickie”, t. II, s. 369–370.
Kliknij, aby przeczytać Mirosław Makohonienko, Marek Polcyn, Spotkanie interdyscyplinarnej, roboczej grupy badawczej Giecz '91, „Studia Lednickie”, t. II, s. 401.
Kliknij, aby przeczytać Krystyna Milecka, Analiza pyłkowa osadów jeziornych w Gieczu — stan badań, [w:] Kazimierz Tobol­ski (red.), Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, Poznań, s. 147–150.
Ta praca nie jest dostępna Krystyna Milecka, Palinologiczna ocena antropopresji w rdzeniu z Giecza, „Sprawozdania PTPN” za rok 1990.
Kliknij, aby przeczytać Marek Polcyn, Jacek Wierzbicki, Rezultaty paleoekologiczno–archeologicznego rozpoznania tere­no­wego w Gieczu na stanowisku 2, „Studia Lednickie”, t. II, s. 209–215.
1994
Kliknij, aby przeczytać Adam Biedroń, Uwagi o kościele św. Jana w Gieczu na tle zabudowy Ostrowa Lednickiego i prze­kazów pisanych, „Studia Lednickie”, t. III, s. 249–253.
Kliknij, aby przeczytać Dzięciołowski Edwin, Indycka Elżbieta, Krysztofiak Teresa, Badania ratownicze przeprowadzone w 1993 roku w romańskim kościele w Gieczu, „Kronika Wielkopolski”, nr 2 (69), s. 51–60.
Kliknij, aby przeczytać Marek Polcyn, Ilona Polcyn, Marek Krąpiec, Krystyna Milecka, Elżbieta Indycka, Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym moście/grobli w Gieczu, gm. Dominowo, stan. 2, „Studia Lednickie”, t. III, s. 203–247.
1997
Kliknij, aby przeczytać Pianowski Zbigniew, „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków.
1998
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Z badań nad chronologią umocnień obronnych grodu gieckiego, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, s. 150–157.
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Dotychczasowe wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych w Gieczu, gm. Dominowo w latach 1993–1997, „Studia Lednickie” t. V, s. 343–351.
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Giecz — Grodziszczko, stan. 1, gm. Dominowo, [w:] Civitates principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Katalog wystawy, Gniezno 1998, s. 45–48.
Ta praca nie jest dostępna Zofia Kurnatowska, Początki państwa i chrześcijaństwa w polsce w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Hanna Kóčka-Krenz (red.), Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabyt­ków, Poznań, s. 91–101.
Ta praca nie jest dostępna Krystyna Milecka, Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle analizy pyłkowej, Biblioteka Studiów Lednickich, t. III, Poznań, s. 43–95.
Kliknij, aby przeczytać Borys Paszkiewicz, Monety z wykopalisk w Gieczu, „Studia Lednickie” t. V, s. 131–186.
2000
Ta praca nie jest dostępna Zbigniew Celka, Zróżnicowanie flory naczyniowej grodziska w Gieczu (pow. średzki), „Studia Lednickie”, t. VI, s. 351–372.
Kliknij, aby przeczytać Elżbieta Indycka, Dni Kasztelanii Gieckiej, „Studia Lednickie”, t. VI, s. 475–476.
Kliknij, aby przeczytać Elżbieta Indycka, Giecz, [w:] Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz (red.), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung, Katalog, Stuttgart 2000, s. 134.
Kliknij, aby przecztać Elżbieta Indycka, Materiały do bibliografii rejonu osadniczego Giecza (1937–1998), „Studia Lednickie”, t. VI, s. 443–450.
Kliknij, aby przeczytać Elżbieta Indycka, Z badań nad cmentarzyskami gieckiego kompleksu osadniczego, „Studia Lednickie”, t. VI, s. 69–90.
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Giecz, [w:] Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz (red.), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung, Band 1, Stuttgart 2000, s. 464–466.
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Głos w dyskusji, [w:] Henryk Samsonowicz (red.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kaształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 228–230.
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Nowoodkryte relikty architektury romańskiej w Gieczu, [w:] Andrzej Buko, Zygmunt Świechowski (red.), Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego, Warszawa, s. 75–84.
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Spotkanie władz MPP na Lednicy z przedstawicielami władz Archidiecezji Poznańskiej w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu, „Studia Lednickie”, t. VI, s. 483–484.
Kliknij, aby przeczytać Zofia Kurnatowska, Wczesnopiastowskie grody centralne. Podobieństwa i różnice, [w:] Andrzej Wój­towicz (red.), Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań, s. 9–31.
Ta praca nie jest dostępna Zofia Kurnatowska, Wielkopolska w X wieku i formowanie się państwa polskiego, [w:] Henryk Samsonowicz (red.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 99–117.
Ta praca nie jest dostępna Zofia Kurnatowska, Wielkopolskie badania w ramach projektu badawczego „Polska w dobie zjazdu gnieźnieńskiego”, [w:] Andrzej Buko, Zygmunt Świechowski, Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego, Warszawa, s. 43–54.
Kliknij, aby przeczytać Marek Polcyn, Uwagi na temat wybranych zbiorowisk roślinnych w otoczeniu wczesnośrednio­wiecznego Ostrowa Lednickiego i Giecza, „Studia Lednickie”, t. VI, s. 339–350.
Kliknij, aby przeczytać Teresa Rodzińska-Chorąży, Co nam mówi architektura murowana?, [w:] Henryk Samsonowicz (red.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 361–387.
Ta praca nie jest dostępna Teresa Rodzińska-Chorąży, Krypta kościoła grodowego pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Gieczu — ana­liza formy i funkcji, [w:] Magistro et Amico. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Le­chowi Kalinow­skie­mu, Kraków, s. 165–185.
Kliknij, aby przecztyać Zygmunt Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa, s. 56–59.
Kliknij, aby przeczytać Tomasz Węcławowicz, Karolińsko-ottoński kościół grodowy w Gieczu p.w. św. Jana Chrzciciela, [w:] Henryk Samsonowicz (red.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 420–421.
2001
Kliknij, aby przeczytać Elżbieta Indycka, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku i osadzie przygrodowej w Gieczu (Giecz stan. 4), referat wygłoszony podczas XIII Konferencji Sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 1998–2000” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 5 kwietnia 2001 r. [w druku].
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Badania archeologiczno-architektoniczne przy reliktach wczesnoromańskiego kościoła grodowego w Gieczu (1998–2000 r.), referat wygłoszony podczas XIII Konferencji Sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 1998–2000” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 5 kwietnia 2001 r. [w druku].
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych przy kościele św. Mikołaja w Gieczu (stan. 3) w latach 1998–2000, referat wygłoszony podczas XIII Konferencji Sprawozdawczej „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 1998–2000” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 5 kwietnia 2001 r. [w druku].
Ta praca nie jest dostępna Krystyna Milecka, The paleobotanical view of an Early Medieval settlement in Giecz in the light of other fortified settlement centres of central Wielkopolska, „Praehistorische Zeitschrift”, Bd. 76, H. 1, s. 105–122.
Ta praca nie jest dostępna Artur Różański, Stan badań nad wczesnopiastowskimi „palatiami” w Polsce, Poznań [praca magisterska, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu].
2002
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Romański kościół pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gieczu — wyniki prac archeologicznych, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, t. I, s. 33–47.
Kliknij, aby przeczytać Bolesława Krzyślak, Problemy konserwatorskie romańskiego kościoła pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Gieczu, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, t. I, s. 182–196.
Kliknij, aby przeczytać Teresa Rodzińska-Chorąży, Wielkopolskie zespoły rezydencjonalne w Gieczu i na Ostrowie Lednickim — problem rekonstrukcji i relacji chronologicznych, „Z Otchłani Wieków”, r. 57, nr 1–2, s. 25–32.
2003
Kliknij, aby przeczytać Elżbieta Indycka, 40 lat Rezerwatu Archeologicznego Gród Piastowski w Gieczu, „Średzki Kwartalnik Kulturalny”, nr 3 (23), lipiec-wrzesień 2003, s. 10–16.
Kliknij, aby przeczytać Elżbieta Indycka, Rozmowy na temat Klubu „Piast” przy Muzeum w Grodziszczku, „Średzki Kwartalnik Kulturalny”, nr 3 (23), lipiec-wrzesień 2003, s. 17–20.
Kliknij, aby przeczytać Andrzej Kaszubkiewicz, Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu w 40–lecie, „Średzki Kwartalnik Kulturalny”, nr 3 (23), lipiec-wrzesień 2003, s. 8–9.
Kliknij, aby przeczytać Marek Krąpiec, Teresa Krysztofiak, Potwierdzenie plemiennej genezy grodu w Gieczu, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 6, s. 32–51.
Kliknij, aby przeczytać Dorota Małek, Elżbieta Indycka, Wspomnienia..., „Średzki Kwartalnik Kulturalny”, nr 3 (23), lipiec-wrzesień 2003, s. 20–22.
2004
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Wczesnopiastowski kościół p.w. św. Jana Chrzciciela na grodzie w Gieczu w świetle naj­now­szych odkryć, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce. Materiały z sesji naukowej Gniezno, 20-21 listopada 2003 roku, Gniezno, s.181–198.
Ta praca nie jest dostępna Teresa Krysztofiak, Wczesnopiastowski kościół p.w. św. Jana Chrzciciela na Grodziszczku w Gieczu, „Kronika Wielko­polski” r. 2004, nr 4 (112), s. 30–46.
2005
Kliknij, aby przeczytać Elżbieta Indycka, Unikatowy wczesnośredniowieczny rylec do pisania z Giecza, [w:] J. Ga­domski, A. Małkiewicz, T. Rodzińska-Chorąży, A. Wło­darek (red.), Lapides viventes. Zaginiony Kraków wie­ków średnich. Księga dedykowana Pro­fe­sor Klementynie Żurowskiej, Kraków, s. 311–317.
Ta praca nie jest dostępna Elżbieta Indycka, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Gieczu, stan.4, woj. wielkopolskie — dotychczasowe wyniki badań, „Studia Lednickie”, t. VIII, s. 175–196.
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Palatium w Gieczu — archeologiczne podstawy datowania reliktów, [w:] J. Ga­domski, A. Małkiewicz, T. Rodzińska-Chorąży, A. Wło­darek (red.), Lapides viventes. Zaginiony Kraków wie­ków średnich. Księga dedykowana Pro­fe­sor Klementynie Żurowskiej, Kraków, s. 293–309.
2006
Ta praca nie jest dostępna Teresa Krysztofiak, Giecz — najstarszy piastowski gród centralny Wielkopolski, [w:] Przewodnik po miejscach ob­cho­dów Europejskich Dni Dziedzictwa Archeologicznego w Wielkopolsce, Poznań, s. 28–31.
Ta praca nie jest dostępna Teresa Krysztofiak, Księga Giecza — nowe karty historii grodu, „Średzki Kwartalnik Kulturalny” nr 3 (35), s. 20–33.
2008
Kliknij, aby przeczytać Teresa Krysztofiak, Początki osady przygrodowej w Gieczu (stan. 3) w świetle materiałów archeologicznych, [w:] B. Gruszka (red.), Ad Oderam fluviuim. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, Zielona Góra, s. 241–264.
2010
Ta praca nie jest dostępna Borys Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, Biblioteka Studiów Lednickich, seria B1, t. 4, Lednica, ss. 182.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW