Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Ekspozycja muzealna na grodzie w Gieczu

Kliknij --> powiększenie 22.541 bajtów
Główna (współczesna) brama prowadząca
do grodu od strony parkingu

Giecz — jeden z central­nych grodów Polski wczes­no­śred­nio­wiecznej — od dawna był obiektem zaintere­so­wania hi­sto­ryków i archeo­logów. Systema­tyczne badania wy­ko­pa­lis­ko­we podjęto jednak dopiero w 1949 r. z inicja­tywy i pod kie­run­kiem długo­letniego badacza regionu giec­kiego, doc. Bogdana Ko­strzew­skiego. Badaniom tym za­w­dzię­czamy odkrycie m. in. kamiennych funda­mentów kom­plek­su pała­cowego z początków XI stulecia, położonych w połud­niowo-wschodniej części gro­dzi­ska.


Kliknij --> powiększenie 49.801 bajtów
Pawilon, w którym mieści się
wystawa muzealna


W 1963 ro­ku, dzięki usilnym staraniom Bogdana Kostrzew­skiego, na miejscu byłego grodu dokonano uroczystego otwarcia rezerwatu archeologicznego. Jest on obecnie jednym z oddziałów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W obrębie rezerwatu zwie­dzić można znajdującą się w pawilonie wy­sta­wowym ekspozycję przedstawiającą dzieje grodu i kasztelanii gieckiej oraz najważniejsze zabytki archeologiczne wydobyte podczas badań archeo­logicznych na terenie grodu i sąsiednich stanowisk. Część materiałów pocho­dzących z Giecza znajduje się także w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.


Muzeum Wystawa Tablica informacyjna
Wejście do muzeum Centralna część nowootwartej wystawy we wnętrzu pawilonu muzealnego Urzędowa tablica informacyjna
na drzwiach muzeum


W 2000 roku otwarto nową wystawę „GIECZ W MONARCHII PIASTOWSKIEJ”
A oto kilka jej fragmentów

Naczynia Militaria Szydła i noże
Naczynia ceramiczne Militaria: hełm, miecz, grot włóczni, ostrogi i bełty do kusz Przedmioty codziennego użytku domowego, m.in. szydła i noże

Doskwierający coraz bardziej brak odpowiednich warunków do realizacji planów edukacyjnych oraz ciasnota powierzchni magazynowej i ekspozycyjnej wymusiła podjęcie decyzji o rozbudowie rezerwatu.

W roku 2005 powstał projekt zagospodarowania przestrzennego placówki autorstwa inż. arch. Liliany Puzo. Uwzględnił on priorytetowe założenie jakim było zwiększenie atrakcyjności Rezerwatu pod względem turystycznym, lepsze przystosowanie go do działalności edukacyjnej i poszerzenie powierzchni ekspozycyjno-magazynowej, przy jak najmniejszej inwazyjności w strukturę ponad tysiącletniego grodziska.

Zaakceptowany projekt zakładał daleko idącą modernizację istniejącego budynku na grodzisku z zachowaniem jego dotychczasowych obrysów oraz zagospodarowanie do celów edukacyjno-rekreacyjnych terenu sąsiadującego od południa z reliktami umocnień grodowych.

Urzeczywistnienie tego przedsięwzięcia dokonało się dzięki ujęciu go w szerszy projekt pn. „Rezerwaty Archeologiczne dotyczące początków państwa polskiego — Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” zrealizowanego przez MPP na Lednicy w oparciu o środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Prace budowlane trwały od sierpnia 2009 r. do listopada 2010 r. Głównym wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruszkowa k/Środy Wlkp.

9 maja 2011 roku otwarciem nowej wystawy stałej „Terra Sancta — Giecz w monarchii piastowskiej” Rezerwat w Gieczu został ponownie udostępniony turystom. Nieco później, 17 maja, otwarto wystawę czasową „Kościół, który zbudowali Aniołowie” poświęconą historii romańskiego kościoła św. Mikołaja i NMP w Gieczu.

Nowy budynek muzealny Osada eukacyjna - widok z wałów grodu
Nowy budynek muzealny Osada edukacyjna
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW