Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Grzebienie i okładziny

Foto: 2,2 kB Foto: 4,6 kB Foto: 4,5 kB
Okładzina pochewki do grzebienia je­dno­stronnego grupy II wg Cnotliwego (XI–XIII w.), zdobiona ornamentem tzw. „cho­rą­giewek” (Giecz stan. 1, nr inw. 84/49). Fragment grzebienia jednostronnego typu IB-VII-8-a wg Cnotliwego (XI–XIII w.), znale­ziony nad palatium (Giecz stan. 1, nr inw. 138/49). ... i ten sam grzebień co poprzednio, ale widziany z drugiej strony
Foto: 4,7 kB Foto: 4,3 kB Foto: 3,8 kB
Fragment (zrekonstruowana długość: 16,5 cm) jednostronnego grzebienia typu IB-VII-8-a wg Cnotliwego (XI–XIII w.), zdobiony dwo­ma kółkami kon­cen­trycznymi w ukła­dzie poziomym (Giecz stan. 1, nr inw. 155/49). Poniżej frag­ment po­dob­ne­go, lecz zdo­bio­nego czte­rema kółkami kon­cen­trycznymi w ukła­dzie czwo­ro­kąt­nym (Giecz stan. 1, nr inw. 125/49). Oby­dwa okazy zna­le­zione zostały nad pa­latium. Fragmenty trzech grzebieni jedno­stron­nych typu IB-VII wg Cnotliwego, jeden z nich z wystającą ponad grzbiet okładziny zębatą płytką skrajną (odm. 8), zna­le­zione nad palatium (Giecz stan. 1, nr inw. 222/49, 234/29, 65/53). Fragment okładziny grzebienia jedno­stron­nego typu IB-VII wg Cnotliwego (XI–XIII w.), znaleziony na majdanie grodu (Giecz stan. 1, nr inw. 270/49).
Foto: 4,2 kB Foto: 3,5 kB Foto: 3,4 kB
Fragment okładziny grzebienia jedno­stronnego typu IB-VII wg Cnotliwego (XI–XII w.), znaleziony w warstwie osad­ni­czej majdanu grodu (Giecz stan. 1, nr inw. 292/49). Fragment pochewki do grzebienia jed­no­stronnego typu II-3 wg Cnotliwego (XI–XII w.), z pięcioboczną płytką skraj­ną z umie­szczonym na górnych okła­dzi­nach moty­wem „rybiej ości”, znaleziony w rejonie palatium (Giecz stan. 1, nr inw. 331/49). Fragment płytki skrajnej grzebienia dwu­stronnego typu IIB wg Cnotliwego (XI–XIII w.) z miedzianym (brązowym?) nitem mo­cującym nie zachowaną okła­dzinę, znale­ziony nad palatium (Giecz stan. 1, nr inw. 162/53).
Foto: 4,4 kB Foto: 2,5 kB Foto: 2,8 kB
Fragmenty pięciu grzebieni jednostron­nych (XI–XIII w.) znalezionych w rejonie pa­latium. Na dwóch z nich widnieje or­na­ment ukośnych krzyży ujętych w pas­ma piono­wych żłobków, na jednym ukośna kratka, uważana za efekt wpły­wów za­chod­nio­pomorskich (Giecz stan. 1, nr inw. 45/50, 71/53, 29a-c/60). Fragment okładziny grzebienia dwu­stron­nego grupy IIB wg Cnotliwego, zdo­bio­nego ornamentem oczkowym, zna­le­ziony podczas badań mostu łą­czą­ce­go gród z osa­dą targową (Giecz stan. 2, nr inw. 97/51). Fragment grzebienia
(Giecz stan. 1, nr inw. 244/1952)
Foto: 3,6 kB Foto: 3,1 kB Foto: 3,6 kB
Fragment grzebienia jednostronnego ty­pu IB-VII wg Cnotliwego (XI–XIII w.), zna­lezio­ny nad palatium (Giecz stan. 1, nr inw. 110/53). Okładzina pochewki do grzebienia jed­no­stronnego grupy II wg Cnotliwego XI–XIII w.), z typowym dla Wielkopolski orna­men­tem w postaci poziomej linii oczek umie­szczonej wzdłuż grzbietu okła­dziny, zna­leziona nad palatium (Giecz stan. 1, nr inw. 117/53). Zachowana prawie w całości pochewka do grzebienia jed­nostronnego typu II-1 wg Cnotliwego (XI–XIII w.), znaleziona nad re­liktami palatium (Giecz stan. 1, nr inw. 118/53).
Foto: 4,9 kB Foto: 3,6 kB Foto: 4,4 kB
Fragment grzebienia jednostronnego ty­pu IB-VII-5-b wg Cnotliwego (XI–XIII w.), zna­leziony nad palatium. Or­na­men­tykę grze­bienia oprócz umieszczo­nego na okła­dzinach ornamentu oczkowo-li­nio­we­go wzbogaca linia „oczek” umie­szczo­nych na grzbiecie okazu (Giecz stan. 1, nr inw. 489/60). Fragment okładziny pochewki do grze­bie­nia jednostronnego grupy II wg Cno­t­liwe­go (XI–XIII w.), znaleziony nad pa­la­tium (Giecz stan. 1, nr inw. 1/50). Siedem fragmentów grzebienia (zrekon­struowana długość: 19 cm) je­dno­stronnego typu IB-VII-8-b wg Cno­t­li­wego (XI–XIII w.) z or­namentem czte­rech kółek kon­cen­trycz­nych w ukła­dzie czworokątnym, zna­lezio­ne nad pa­la­tium (Giecz stan. 1, nr inw. 75/60).
Foto: 2,9 kB Foto: 3,2 kB
Rogowe dwudzielne okładziny rę­ko­je­ści no­ży (XII–XIII w.) znalezione w re­jo­nie pa­la­tium (Giecz stan. 1, nr inw. 33/50, 10/60). Fragment starannie wykonanej i zdo­bio­nej oprawki?/okładziny? przed­mio­tu niez­na­nego przeznaczenia, znale­zio­ny nad pa­la­tium (Giecz stan. 1, nr inw. 182/52).
Foto: 4,8 kB Foto: 4,9 kB Foto: 3,3 kB
Fragmenty dwóch pięknie zdobionych o­kła­dzin (XI–XIII w.). Okładzina umiesz­czo­na wyżej (Giecz stan. 1, nr inw. 188/52) została znaleziona nad palatium, drugą odkryto podczas badań wału wew­nę­trznego (Giecz stan. 1, nr inw. 8/75). Fragment okładziny (a może skrajnej płyt­ki grzebienia?) zdobionej plecionką (Giecz stan. 4, nr inw. 128/99). Rękojeść z poroża jelenia zdobiona do­okol­nymi pasmami jodełek, znaleziona nad palatium (Giecz stan. 1, nr inw. 35/49).

  * Autorem wszystkich fotografii jest Piotr Namiota
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW