Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Galeria fotografii z badań na terenie kościoła grodowego w 2000 roku

Kliknij --> powiększenie 38,2 kB Kliknij --> powiększenie 35,6 kB Kliknij --> powiększenie 35,4 kB
Przygotowania do sporządzenia planu wykopu, wewnątrz dobudowanego do ko­ścioła św. Jana Chrzciciela od pół­no­cy pomieszczenia (widok od NE — 25 sier­pnia) Ten sam wykop (widok od południa). Przy pracy Teresa Krysztofiak i Agnie­sz­ka Indycka (25 sierpnia) Ponownie ten sam wykop (widok od SE). Widoczny jest północno-zachodni na­rożnik dobudówki, a w głębi północ­na okrągła wieża westwerku. Pracują przy niej Artur Różański i Tomasz Wierz­bicki
Kliknij --> powiększenie 43,0 kB Kliknij --> powiększenie 32,4 kB Kliknij --> powiększenie 34,0 kB
Wnętrze grodu w miejscu objętym ba­da­niami archeologicznymi, między współ­czesnym drewnianym kościołem św. Jana Chrzciciela (w głębi), a pół­noc­ną częścią wału obronnego (26 lipca 2000 r.) Północno-zachodni narożnik dobu­dów­ki (widok od zewnątrz, od zachodu — 27 września). Pod nim widoczne są bel­ki o wiele starszego wału obron­nego Zachodnia ściana środkowej wieży west­werku (widok od wnętrza, od wscho­du — 25 sierpnia). Z prawej wi­docz­ny jest styk z wieżą północną
Kliknij --> powiększenie 35,8 kB Kliknij --> powiększenie 37,4 kB Kliknij --> powiększenie 31,8 kB
Wnętrze krypty relikwiarzowej (od lewej: 1 - widok od wschodu, 2 - południowego-wschodu i 3 - południa — wszystkie zdję­cia wykonano 27 września). Skrzyżowane metrówki leżą na południowych schodach prowadzących do krypty. W dole widać dobrze zachowaną gipsową posadzkę. U górnej części zdjęć widoczne są kości z ossarium. Na południe od posadzki znajdują się pozostałości filara wzmacniającego (?), dobudowanego później z otoczaków spojonych gliną.
Kliknij --> powiększenie 33,9 kB Kliknij --> powiększenie 26,5 kB Kliknij --> powiększenie 35,1 kB
Zbliżenie fragmentu ossarium (widocz­nego na dwóch zdjęciach powyżej) zaj­mu­jącego część wnętrza krypty (27 wrze­śnia) Wejście do krypty prowadzące bezpo­średnio od zewnątrz kościoła, od stro­ny północno-wschodniej (24 sierpnia). Prze­bito je u styku muru apsydy (z le­wej) i prezbiterium. U dołu zdjęcia war­stwa ru­mowiskowa Widok tego samego wejścia do krypty od strony wschodniej (26 sierpnia). W jego wnętrzu znajdują się jeszcze bar­dzo dob­rze zachowane tynki, niewi­do­cz­ne na zdjęciu
Foto: 4,8 kB Foto: 4,9 kB Foto: 4,7 kB
Prace w wykopie biegnącym wzdłuż północnej ściany kościoła. Dookoła ty­powy archeologiczny twórczy bałagan W tym wykopie 26 lipca odkryto trzy frag­menty dzwonu Początkowo jednak widoczne były tyl­ko dwa ułamki dzwonu
Foto: 4,1 kB Foto: 4,9 kB Foto: 5,3 kB
Nie wyglądały zbyt imponująco, jednak były naj­wymow­niej­szym świadectwem ka­tastrofy, która ro­ze­grała się tu blisko tysiąc lat temu Wykop w południowo-wschodniej czę­ści obszaru objętego badaniami, wcho­dzący już prawie pod fundamenty współ­czes­nego kościoła. Założono go w celu uch­wycenia pozostałości po wieży połud­nio­wej Wykop przy północnej ścianie kościoła – jeszcze trwa zdejmowanie warstw osa­do­wych, będących pozostałością póź­niej­szego osadnictwa, które roz­wi­jało się tutaj już po zawaleniu się koś­cioła. Zna­leziono tu m.in. końską głowę wraz z szyją oraz piec
Foto: 3,9 kB Foto: 4,8 kB Foto: 4,4 kB
Każda pomoc się przyda, nawet tego małe­go człowieka W ubiegłym roku na północ od kościoła odkryto pozostałości zupełnie niewi­docznego na powierzchni wału obron­nego. Dobrze zachowaną belkę drew­nianą z jego dolnej warstwy datowano metodą dendro­chronologiczną na rok 865. W tym roku przedłużono wykop, aby uchwycić dalszą część tego wału. Oto widok lica kamiennego wału od strony północnej Widok lica kamiennego od strony wschod­niej. Tak wzmocniony wał nie łatwo było podpalić
Foto: 4,3 kB
To samo lico kamienne od strony po­łudniowo-wschodniej
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW