Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Anonim zwany Gallem

Kronika Polski
(księga I, rozdział 8) 1

O wspaniałości i mocy
sławnego Bolesława

Większe są zaiste i liczniejsze czyny Bolesława, aniżeli my to możemy opisać lub prostym opowiedzieć słowem. Bo jakiż to rachmistrz potrafiłby mniej więcej pewną cyfrą określić żelazne jego szyki, a cóż dopiero przytoczyć opisy zwycięstw i tryumfów takiego ich mnóstwa! Z Poznania bowiem [miał] 1300 pancernych 2 i 4000 tarczowników 3, z Gniezna 1500 pancernych i 5000 tarczowników, z grodu Władysławia 4 800 pancernych i 2000 tarczowni­ków, z Giecza 5 300 pancernych i 2000 tarczowni­ków, ci wszyscy waleczni i wprawni w rzemiośle wojennym występowali [do boju] za czasów Boles­ława Wielkiego. [Co do rycerstwa] z innych miast i zamków, [to] wyliczać [je] byłby to dla nas długi i nieskończony trud, a dla was może uciążliwym byłoby tego słuchać. Lecz by wam oszczędzić żmudnego wyliczania, podam wam bez liczby ilość tego mnóstwa: więcej mianowicie miał król Boles­ław pancernych niż cała Polska ma za naszych czasów tarczow­ników; za czasów Bolesława tyle prawie było w Polsce rycerzy, ile za naszych czasów znaj­duje się ludzi wszelkiego stanu 6.

De magnificentia et potentia
Bolezlavi Gloriosi

Plura itaque sunt et maiora gesta Bolezlavi, quam a nobis possint deseribi, vel etiam nudis sermonibus enarrari. Nam quis arithmeticus satis certo numero ferratas cius acies valeat computare, nedum etiam descri­bendo victorias et triumphos tantae multitudi­nis recitare? De Poznan namque mille trecenti loricati milites cum quatuor millibus clipeato­rum militum, de Gneznen mille quingenti loricati et quinque milia clipeatorum, de Wla­dislau casto octingenti loricati et duo millia clipeatorum, de Gdech trecenti loricati et duo millia clipeatorum; hii omnes fortissimi et ad bella doctissimi magni Bolezlavi tempore procedebant. De aliis vero civitatibus et castellis et nobis longus et infinitus labor est enarrare, et vobis forsitan fastidiosum fuerit hoc audire. Sed ut vobis fastidium numerandi praetermittam, numerum vobis sine numero multitudinis anteponam. Plures namque habe­bat rex Bolezlaus milites loricatos, quam habeat nostro tempore tota Polonia clipeatos; tempore Bolezlavi totidem fere in Polonia milites habebantur, quot homines cuiusque generis nostro tempore continentur.

Kliknij --> powiększenie strony z rękopisu „Kroniki”: 98 kB

PRZYPISY

1 Cytat z „Kroniki” i przypisy według tłumaczenia Romana Grodeckiego, Anonim tzw. Gall, Kronika polska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965. Tekst łaciński wg Monumenta Poloniae Historica, t. I, Warszawa 1960, s. 404–405. Z pełną wersją Kroniki polskiej można zapoznać się tutaj.
2 Pancerni (łac. loricati) byli to w średniowieczu wojownicy konni, okryci kolczugą, tj. zbroją z ogniwek metalowych (nie z blach).
3 Tarczownicy (łac. clipeati) była to konnica lekka, której główną bronią odporną była tarcza.
4 W oryginale łacińskim Wladislau, dziś Włocławek na Kujawach.
5 W oryginale łacińskim Gdech.
6 Przez ludzi należy rozumieć zapewne mężczyzn zdolnych do noszenia broni, a nie ogół ludności w czasach Bolesława III Krzywoustego.
[...] Wyrazy dodane podczas tłumaczenia z łaciny dla otrzymania poprawnego tekstu w języku polskim.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW