Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Konrad Jażdżewski, Zdzisław Rajewski

Sprawozdanie z wycieczek Akadem. Koła Polskiego Tow. Prehist.
za rok akad. 1927/28

Koło urządziło sześć wycieczek do następujących miejscowości:

1. Wycieczka do Wronek dnia 23 i 24 III 1928 w ilości 4 członków i technika muzeal. Odkopano 3 groby na cmentarzysku kult. łużyckiej z wczesnej epoki żelaznej. Cmentarzysko to leży nad Wartą na polu kościelnem o l klm na wschód od Wronek. Grób I mocno zniszczony zawierał 7 naczyń, w tem 1 popielnicę przykrytą miską. Grób II, zniszczony częściowo, z obwarowaniem mnw. czworobocznem z kamieni polnych posiadał 35 naczyń, w tem 4 popielnice, w jednej z nich znajdował się druciany pierścionek bronzowy. Grób III, zachowany najlepiej, miał nakrycie z kamieni polnych i zawierał 18 naczyń w tem 2 popielnice otoczone czarną ziemią zawierającą kości spalone oraz węgiel drzewny. Nad nim leżał talerz gliniany z przedmiotem glinianym zgrubiałym na obu końcach podobnym do kości długiej. Prócz tego znaleziono szydło żelazne w pobliżu popielnicy. Na groby te natrafił chłop przy orce — Muzeum otrzymało wiadomość o powyższym wypadku od kierow. szkoły. Inwentarz rozkopanych wskutek tego grobów znajduje się w Muzeum. Miesiąc po wycieczce koła odbyły się badania, które dostarczyły zabytków z dalszych 10-ciu grobów. Na temże miejscu znaleziono resztki osady kultury wielkopolskiej z młodszej ep. kam. w postaci narzędzi krzemiennych i kamiennych oraz skorup z naczyń (puharów z lejkowatą szyjką).

2. Wycieczka do Giecza w pow. średzkim dn. 20 X. 28 r. Brało w niej udział 3 członków pod kierownictwem p. prof. Kostrzewskiego. Na wewnętrznym wale zrobiono przekop, który dostarczył kości zwierzęcych oraz skorup wczesno-historycznych. Luźno znalazł się rozcieracz kam. (kult. łużycka). W bliższej okolicy i na przedpolu t. zw. „Grodziszczka” znaleziono szereg osad wczesno-histor. oraz skorupy z okresu lateńskiego — część członków zwiedziła drugie grodzisko w pobliżu.

3. Dwudniowa wycieczka do Skoków, Roszkówka i Rościnna w pow. wągrówieckim, pod kierow. p. prof. Kostrzewskiego, dostarczyła zabytków z 19 stanowisk przedhistor. Zabytki w postaci grocików trzoneczkowych i sercowatych, skrobaczy, wiórów, skorup kultury prafińskiej i wielkopolskiej i strzałek bronz., pochodzą z środkowej i młodszej epoki kam. i młodszej epoki bronz. Znaleziono je na wydmach i brzegach jeziora, oraz nad rzeczką Małą Wełną.

4. Wycieczka do Lubonia w powiecie poznańskim. Kierował p. prof. Kostrzewski. Przekopano ścianę wydmy nad Wartą, w ścianie tej znaleziono ułamki skorup kult. „prafińskiej” oraz obwarowanie kamienne; prawdopodobnie był to grób szkieletowy z ep. kam. W obrębie grobu nie było żadnych zabytków.

5 i 6. Wycieczki do Wiórka w pow. poznańskim w dniu 2 i 9 IX. 1928 r. Kierował p. prof. Kostrzewski. Kopano osadę kult. wielkopolskiej, położoną nad drogą we wsi. Znaleziono ułamki puharów z lejkowatym kołnierzem, flasz z kryzą, pół siekierki kam., skrobacze, wióry, nożyki krzem. oraz kości spalone.


Plon zebrany znajduje się w Muzeum Wielkopolskiem (Dział przedhistor.)

Zdzisław Rajewski
sekretarz
Konrad Jażdżewski
prezes
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW