Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Kosmas

Kronika Czechów
(księga II, rozdział II) 1

W tym czasie, gdy Kazimierz 2, najszlachetniejszy książę polski, był odebrany temu światu, a synowie jego Bolesław i Władysław [byli] jeszcze przy piersi w dziecięctwie, jedyna nadzieja zbawienia dla Polaków, uciekających w różne strony, była w nędznej ucieczce. Spostrzegłszy to książę Brzetysław w czwartym roku swego panowania 3 uznał, że będze najlepiej nie odkładać nadarzonej sposobności podejścia swoich nieprzyjaciół, także pomszczenia się za wyrządzone krzywdy, które niegdyś książę Mieszko 4 wyrządził Czechom — i naradziwszy się ze swoimi postanowił uderzyć na nich, jak najrychlej będzie mógł.

I natychmiast wydał groźne zarządzenie na całej ziemi czeskiej, posyłając na znak swego rozkazu stryczek skręcony z łyka, aby każdy, który po danym znaku opieszale wyjdzie do obozu, bez wątpliwości wiedział, że na takim stryczku będzie powieszony na szubienicy. Gdy się w jednej chwili, w mgnieniu oka co do jednego zgromadzili razem, wtargnął do polskiej ziemi owdowiałej po swoim księciu i nieprzyjacielsko ją napadł, i jak niezmierna burza szaleje, sroży się, wszystko zwala — tak wsie rzeziami, rabunkami, pożarami pustoszył, obronne miejsca siłą zdobywał. Wtargnąwszy zaś do ich stolicy Krakowa zniszczył [ją] zupełnie i wziął łupy; ponadto i stare skarby przez dawnych książąt w skarbcu ukryte zrabował, to jest nieskończoną ilość złota i srebra; podobnie i inne miasta ogniem spalił i aż do gruntu zniszczył.

I gdy przybył do grodu Giecz 5, grodzianie oraz wieśniacy, którzy się tam schronili, nie czując się na siłach znieść uderzenia księcia, wyszli mu naprzeciw niosąc złotą gałązkę, co było znakiem poddania się, i pokornie prosili, aby ich w pokoju z ich trzodami i innymi przynależnościami przeniósł do Czech. Książę, dogadzając ich prośbom, skoro przeprowadził ich do Czech, dał im niemałą część lasu zwanego Černin 6, ustanawiając jednego z nich ich zwierzchnikiem i sędzią, i postanowił, aby tak oni, jaki ich potomkowie żyli na wieki według prawa, jakie mieli w Polsce, i od miasta, z którego się wywodzili, aż do dziś zwani są Gieczanami 7.


PRZYPISY

1 Cytat z „Kroniki” i przypisy według tłumaczenia Marii Wojciechowskiej, Kosmasa Kronika Czechów, Warszawa 1968.
2 Kosmas błędnie wymienia tu Kazimierza Odnowiciela i jego synów; w tym czasie umarł Mieszko II, a uciekał z kraju z matką Rychezą właśnie Kazimierz.
3 Początek i czas trwania wyprawy Brzetysława I na Polskę, uwieńczonej przewiezieniem do Pragi ciała św. Wojciecha, są różnie datowane w literaturze historycznej. Źródła nie są zgodne. Roczniki polskie podają przeniesienie ciała św. Wojciecha na r. 1037 lub 1038, a czeskie — podobnie jak Kosmas — na 1039. Szczegółową datę przybycia wojsk czeskich z relikwiami pod Pragę, 23 VIII 1039, podaje tylko Kosmas. W nauce polskiej do niedawna przeważał pogląd, że wyprawa odbyła się w r. 1038. Większość czeskich uczonych przyjmowała, że wyprawa zaczęła się w r. 1038 i trwała około roku do końca sierpnia 1039. Niemieccy historycy opowiadali się za całością wyprawy w r. 1039. Ostatnio B. Krzemińska, W sprawie chronologii wyprawy Brzetysława I na Polskę, Zesz. Nauk. Uniw. Łódz. Nauki Humanist.-Społ. Seria I (1959), z. 12, s. 23–37, zreferowała dotąd wypowiedziane poglądy, poddała zagadnienie gruntownej analizie uwzględniając także wojskowy aspekt sprawy i doszła do wniosku, że wyprawa wyruszyła z pobliża granicy polsko-czeskiej wczesnym latem 1039, nie objęła Krakowa, tylko zmierzając przez Śląsk wprost do Gniezna, po zdobyciu bez walki głównych grodów oraz skarbów i relikwii w katedrze gnieźnieńskiej, zakończyła się, zgodnie z Kosmasem, z końcem sierpnia.
4 Kosmas przez cały czas Bolesława Chrobrego nazywa mylnie Mieszkiem.
5 W oryginale łacińskim Gradec (wg tzw. rękopisu Budziszyńskiego) lub Gdec (wg rękopisu Sztokholmskiego).
6 W oryginale łacińskim silva Cirnin.
7 W oryginale łacińskim Gédcane.
[...] Wyrazy dodane podczas tłumaczenia z łaciny dla otrzymania poprawnego tekstu w języku polskim.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW