Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Teresa Krysztofiak

Spotkanie władz MPP na Lednicy z przedstawicielami władz Archidiecezji Poznańskiej w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu

Dnia 3 lutego 2000 r. w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu (Oddział MPP na Lednicy) odbyło się spotkanie pracowników Muzeum z przedstawicielami Kurii Archidiecezjalnej i Woje­wódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków. W spotkaniu brali udział:

  • ze strony Kurii: księża kanonicy Antoni Ważbiński (prepozyt), Marian Lewandowski (dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego), Konrad Lutyński (dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego) oraz Henryk Nowak (ekonom kurialny),
  • ze strony Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków: konserwator Wojewódzki mgr Maria Strzałko wraz z dwoma współpracownikami,
  • ze strony MPP na Lednicy: mgr Andrzej Kaszubkiewicz (dyr. Muzeum), mgr Edwin Dzięciołowski (kierownik Oddziału Gieckiego) i mgr Teresa Krysztofiak (archeolog).

W spotkaniu uczestniczyli również proboszcz parafii Grodziszczko Piotr Til oraz wójt gminy Dominowo Antoni Ochowiak.

Celem zebrania, zainicjowanego przez dyr. A. Kaszubkiewicza, było wspólne ustalenie postępowania mającego na celu planowaną ekspozycję reliktów romańskiego kościoła grodowego (w chwili obecnej częściowo odsłoniętych), znajdujących się na gruntach kościelnych, po północnej stronie XVIII-wiecznego drewnianego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.

Na początku spotkania goście zostali oprowadzeni po terenie wykopalisk przez prowadzącą prace archeologiczne mgr T. Krysztofiak. Umożliwione to było, mimo niesprzyjającej pogody, dzięki zimowemu zabezpieczeniu reliktów, jakim są skonstruowane nad nimi obszerne namioty foliowe. Dotychczasowe wyniki badań spotkały się z żywym zainteresowaniem zwiedzających, o czym świadczyły liczne pytania dotyczące badanego kościoła. Szczególne emocje wzbudziła interpretacja odsłoniętej do tej pory w niewielkim zakresie krypty korytarzowej.

Po zakończonym zwiedzaniu, już w budynku muzealnym, przystąpiono do zasadniczej części spotkania, czyli dyskusji nad planami dalszych działań mających na celu udostępnienie zabytku do zwiedzania, po ukończeniu kontynuowanych jeszcze badań archeologicznych. Dyskusję zagaił dyr. A. Kaszubkiewicz, który przedstawił propozycje ekspozycji kościoła. Konieczność realizacji tego przedsięwzięcia spotkała się u wszystkich uczestników zebrania z akceptacją. Księża kanonicy ze zrozumieniem odnieśli się również do istniejących trudności przy badaniu części wschodniej zabytku, na który nachodzi częściowo budynek plebani, wyrażając wstępną zgodę na ewentualne rozebranie jej werandy, o ile rozwiązanie to okaże się niezbędne. Ks. kanonik A. Wieżbiński zaznaczył jednak, że o ile sposób konserwacji i ekspozycji reliktów należy do specjalistów, to niezbędne jest, aby przyjęte przez nich rozwiązania uwzględniły konieczność zachowania obejścia wokół funkcjonującego kościoła drewnianego. Dobitnie podkreślił, iż od tego zależy ostateczna akceptacja Kurii (czyli właściciela terenu) na ekspozycję pozostałości romańskiej świątyni.

Po skończonej dyskusji goście udali się do romańskiego kościoła p.w. św. Mikołaja znajdującego się na terenie wsi Giecz. Tam zapoznali się wynikami prac wykopaliskowych przeprowadzonych we wnętrzu konserwowanego zabytku, gdzie ujawnione zostały kamienne fundamenty wcześniejszej świątyni. Duże emocje wzbudził problem przyszłego wykorzystania kościoła w związku z nieustalonym do tej porty sposobem ekspozycji znajdujących się w jego wnętrzu reliktów wcześniejszego założenia. Temat ten był żywo dyskutowany z proboszczem P. Tilem, dyr. A. Kaszub­kiewiczem i kierownikiem E. Dzięciołowskim.

Po zakończeniu zwiedzania kościoła i starego cmentarza przykościelnego goście pożegnani przez gospodarzy i pełni wrażeń ruszyli w drogę powrotną do Poznania.

Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW