Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Logo A. Bukowska
Dzięki ostatnim odkryciom archeo­lo­gicz­nym w Gieczu znalazły się pieniądze na prze­badanie szczątek człowieka, który mógł należeć do książęcego rodu
Logo
Kim był „Piastowicz” z Giecza?
Zagadka rewelacyjnego odkrycia archeologicznego jakiego w ubiegłym roku dokonano na terenie Giecza zostanie wyjaśniona! Są już pieniądze na przebadanie szczątek przypuszczalnego członka książęcego rodu.
Dopóki nie zostaną prze­prowadzone badania po­rów­nawcze kodu genety­cz­nego DNA, nie będzie wia­do­mo kim był niebo­szczyk z gro­bow­ca w Gieczu. Bez­prym, Bo­lesław Zapom­niany, a mo­że któryś z innych wład­ców związanych z Piastami, ot choć­by Mieszko II — pisa­liś­my latem ubiegłego roku w relacji z grodziska w Gieczu. Wtedy też w środkowej części dawnej świątyni odkryto szczą­tki wapiennej płyty na­grobnej, obok której spoczy­wały ludzkie kości.

Minął już rok
A my nadal nie zna­leźliśmy odpowiedzi na żadne z nur­tują­cych nas pytań — po­wiedziała nam Teresa Kry­sz­tofiak pro­wa­dzą­ca badania na terenie piastow­skiego gro­dzis­ka. Antropo­lodzy nie mieli czasu, a my pienię­dzy na zba­danie intry­gującego znale­zi­ska.
Pochówek datowany na początek XI wieku, a od­kryty w centralnym miejscu świątyni należał z pewnością do kogoś bardzo znaczącego — potwier­dza Elżbieta In­dy­cka z Muzeum Pierwszych Pia-
stów w Gieczu.

W Poznaniu
już było
Na początku lat pięćdzie­siątych w trakcie prac archeo­logicznych w Katedrze od­kry­to miejsce, w którym przy­pu­sz­czalnie byli po­cho­wa­ni pierw­si Piastowie. Pochówek podob­nie jak w Gieczu był ulokowa­ny w centralnym miej­scu pod posadzką dawnej świątyni. Też przykrywała go wapienna pły­ta.
Od początku byliśmy zafascynowani odkryciem z Gie­cza — wspomina Teresa Krysztofiak — Co więcej, zna­le­zis­ku nadaliśmy trochę na wyrost kryptonim „Mie­cho”.

Będziemy
porównywać
Tegoroczne odkrycie je­dynej w kraju krypty relikwia­rzowej z XI wieku spowodo­wało wzrost zainteresowania Gieczem i napływ gotówki. By przeprowadzić badania trzeba porównać DNA Piastowiczów z kodem szczątek znalezionych na terenie grodziska.
Niestety wpływ czynni­ków   zewnętrznych   (pogoda,
nawo­zy itp.) był w tym przy­padku ogromny i unie­możliwił roz­wiązanie zagadki. Nie ma jed­nak pewności czy takie bada­nia się powiodą. Przy­pom­nijmy, że swego cza­su pisa­liśmy o podobnych ana­li­zach porównawczych szczą­tek z Le­dnicy.
Marzy nam się, by po­równać szczątki z Bo­le­sła­wem Krzy­wo­us­tym czy Wła­dys­ławem Her­ma­nem — do­daje Teresa Krysz­to­fiak.
(kris)
J. Kolski
Jakub Kolski z Krakowa przeżył w Gieczu fascynującą przygodę. Na zdjęciu — w miejscu gdzie leżał „Pias­towicz”
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW