Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Logo: 3 kB
sobota, 27 maja 2000 r.
Po dwudziestu latach zmiana ekspozycji

Jutro otwarcie nowej wystawy w Gieczu

„Giecz w monarchii piastowskiej” to tytuł wystawy, która zostanie jutro otwarta w Muzeum Archeologicznym w Gieczu.

Dwa miesiące przygotowywano ekspozycję p.t. „Giecz w monarchii piastowskiej” w Muzeum Archeo­lo­gicznym w Gieczu. Ostatnio wystawa zmieniana była dwadzieścia lat temu. Do tej pory brak było środków na zorganizowanie nowej. Dopiero uroczystości 1000-lecia zjazdu gnieźnieńskiego przyczyniły się do jej pow­stania. Projekt wystawy powstał pod koniec ubiegłego roku. Wykonana ręcznie pokazuje dzieje gro­du w dwóch przedziałach czasowych. Pierwszy dotyczy okresu grodu książęcego od pierwszej połowy X wieku do najazdu Brzetysława w 1039 roku. Drugi obejmuje okres grodu kasztelańskiego od połowy XI do XIV wieku. Największą i najbardziej eks­po­nowaną jest gablota z militariami z Giecza. Część przedmiotów wypożyczona została z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Do najsłynniejszych zabytków z pierwszego okresu, które wystawione zostaną w Gieczu, należy żelazny miecz, żelazny hełm kryty pozłacaną blachą oraz przedmioty świadczące o kontaktach Giecza z krajami ościennymi.
Można też będzie zobaczyć efekty zeszłorocznych odkryć archeologicznych w Gieczu: rylec do pisania na tabliczkach woskowanych, pisankę z barwną polewą, fragmenty najstarszych dzwonów w Polsce oraz za­byt­ki związane z codziennym życiem Giecza — rol­nictwem, rybołówstwem.
Z czasów grodu kasztelańskiego zachowała się kamienna chrzcielnica. W holu muzeum natomiast wystawiona jest rekonstrukcja grobu popielnicowego i zabytków z cmentarzyska kultury wschodnio-po­mor­skiej. Nad stworzeniem nowej ekspozycji pracowali plastycy: Dorota Mania i Wojciech Kujawa oraz ar­cheo­logowie z Giecza Elżbieta Indycka i Teresa Kry­sztofiak, przy wydatnej pomocy Agnieszki Indyckiej oraz czterech pracowników rezerwatu w Gieczu.
Od niedzieli wystawę oglądać będzie można codziennie od godziny 9.00 do 17.00 (poza ponie­dział­kami).
Sylwia W. SYDOR
le>
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW