Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Logo: 3,2 kB
Rewelacje archeologiczne w Gieczu
Najstarszy dzwon w Polsce
Fragmenty najstarszego dzwonu w Pol­sce znaleźli w Gieczu archeolodzy pra­cu­jący na terenie Grodziszczka. Już to mogłoby wystarczyć na sensacyjny ma­teriał dziennikarski. Dodać trzeba jed­nak, że naukowcy fragmenty dzwonu po­dob­nie jak jedyny do tej pory znale­ziony w kraju rylec do pisania na wos­kowych tabliczkach odnaleźli odko­pując mury koś­cio­ła z początku XI wieku. Jest to nie tylko jeden z najstarszych znale­zionych na terenie ziem polskich kościo­łów, ale na pewno najbardziej skompli­kowana budowla państwa pias­towskiego z okre­su Bolesława Chrobrego i Miesz­ka II.
Odkrycie to dowodzi znaczącej roli Giecza w początkach państwa polskiego.
Foto: 14.186 bajtów
Na zdjęciu — kierująca ekipą archeologów Teresa Krysztofiak na odkopanych murach XI-wiecznego kościoła św. Jana Chrzciciela.
foto J. Krzeminski
Pracujący na terenie rezerwatu archeologicznego w Gieczu naukowcy do­ko­nali w sierpniu sensacyjnych znalezisk. Wyniki tegorocznych odkryć przed­sta­wiono w poniedziałek dziennikarzom na specjalnej konferencji prasowej. W Gro­dziszczku odkryto relikty budowli sakralnej o olbrzymich jak na owe czasy roz­miarach.
Przy ruinach świątyni natrafiono również na szczątki dzwonu fragmenty uchwytu, kielicha i część jego krawędzi. Praw­dopodobnie jest to najstarszy od­naleziony w Polsce dzwon jedyny oca­la­ły z na­jazdu czeskiego księcia Brze­ty­sława.

Foto: 1.880 bajtów
Teresa Krysztofiak
kierująca ekipą archeologów
w Gieczu
Odkryliśmy kościół nie największy, ale na pewno najbardziej skom­pli­kowany w Polsce. Miał w założe­niu bardzo wyrafi­nowany kształt, a naj­ciekawszym odkry­ciem jest kryp­ta korytarzowa, dla której w Polsce nie ma analogii. By jednak zbadać całość znaleziska potrzeba jesz­cze 3–4 sezonów.

Warto dodać, że w odległości około 100 m od wałów archeolodzy odnaleźli rów­nież pozostałości osady przygro­do­wej. Istniała w tym miejscu w XI wieku, a później na jej ruinach dokonywano po­chów­ków. Cmentarz funkcjonował w tym miejscu do XIII wieku. Niedaleko od­ko­pa­no fragmenty kamiennego mostu. Wcześ­niejsze znaleziska wskazywały na istnienie mostu drewnianego na palach. Tymczasem odnaleziono pozosta­łości 6-metrowego mostu, który łączył gród z osadą targową (dzisiejszy Giecz).
Wykopaliska potrwają jeszcze co naj­mniej 3–4 lata. Do końca roku potrwa in­wentaryzacja odkryć. Do Giecza przy­byli już rysownicy, którzy przygotują do­ku­men­tację znaleziska. W tej chwili naj­waż­niejsze to zdaniem dyrektora Mu­zeum Pierw­szych Pias­tów Andrzeja Ka­szub­kie­wicza znalezienie środków na za­bez­pie­cze­nie i wyekspono­wanie odkryć.

Foto: 1.456 bajtów
Andrzej Kaszubkiewicz
dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy
Obiekt musi być jeszcze badany, a póź­niej zakonserwowany. Konser­wa­tor wojewódzki Maria Strzałko ocze­kuje na propozycje dotyczące kon­serwacji, ale najpierw przepro­wadzić trzeba inwen­taryzację. Eks­pozycję musimy przygotować w spo­sób, któ­ry nie zakłóci harmonii Gro­dzisz­czka. Nie możemy tak jak na Ostrowie Lednickim obok istnieją­cego kościoła postawić dach. Z dru­giej strony niektóre partie odkrycia należy przykryć, np. gipsową po­sadz­kę, czy schody klejone na za­pra­wę. Zna­lezisko należy jednak wy­eksponować to musi być oglądane.
Foto: 1.304 bajty
prof. dr hab. Zofia Kurnatowska
jeden z największych znawców wczesnego średniowiecza w Polsce
Podczas przygotowań do mille­nium Polski odkryto obok drew­nianego ko­ścioła św. Jana fragment muru. Po 30 latach powrócono do ba­dań ar­cheolo­gicznych w tym miej­scu. Szuka­no małego kościoła, a tym­cza­sem w trakcie prac odkrywa­no coraz więk­sze rozmiary budowli. Jest to odkrycie bardzo zas­ka­ku­jące. W Poz­naniu do badań przystę­po­wano wie­dząc, że coś się znaj­dzie. Badania w Gieczu to luksus dla ar­cheologa. Od czasu średnio­wie­cza nie­wiele się tu działo. Wszystko za­cho­wało się więc w bardzo dob­rym stanie. Odkrycie w Poznaniu [odna­lezienie palatium na Ostrowie Tum­skim red.] nic nowego nie wnio­sło. Znalezisko w Gieczu uzu­pełnia na­szą wiedzę na temat potęgi pań­stwa polskiego.

Giecz od dawna był jednym z cie­kawszych stanowisk dla archeologów. W wyniku trwających od 1949 roku ba­dań odsłonięto tu fundamenty palatium, czyli rezydencji pierwszych władców pias­tow­skich podobna znajduje się na Ostrowie Lednickim. Kolejne takie pala­tium odna­leziono w tym roku w Poznaniu. Giecz był bowiem w czasach początku państwa polskiego jedną z rezydencji władców jak Gniezno, Poznań i Ostrów Lednicki. Gall Anonim wymienia cztery główne grody polskie: Gniezno, Poznań, Włocławek i Giecz.
W tym roku prace prowadzone pod kierunkiem Teresy Krysztofiak wewnątrz grodu doprowadziły do odkrycia ruin mu­rów XI-wiecznego kościoła św. Jana Chrzciciela. Jak oceniają archeolodzy by­ła to  jedna  z  najwspanialszych  budowli
sakralnych tego czasu na ziemiach pol­skich. Nawa świątyni miała długość 19 metrów oraz szerokość zewnętrzną 11 metrów. Metrowej szerokości mury koś­cio­ła zbu­dowane były z kamienia. Cała bu­dowla mia­ła długość 28 metrów.
W tym czasie istniały na ziemiach polskich kościoły większe (np. katedra w Poznaniu), ale ten ma zdecydowanie naj­bardziej skomplikowane założenia. Świą­tynię od południa zamykał masyw skła­dający się z wieży prostokątnej i dwóch umiesz­czonych po bokach wież okrą­głych o śred­nicy zewnętrznej 6,5 metra, stanowiących klatki schodowe z przej­ściem szerokości 1,2 metra. Jak na owe czasy było to przejście bardzo szerokie.
Najciekawszym jednak znaleziskiem jest odkryta po stronie wschodniej kryp­ta korytarzowa. Przechowywane w niej były relikwie, prawdopodobnie św. Jana Chrzci­ciela. Do krypty umieszczonej pod ołtarzem prowadziły dwa wejścia, przez które prze­chodziła procesja po znaj­du­ją­ce się w podziemiu relikwie. Archeo­lo­dzy w sierpniu odkryli schody do kryp­ty, frag­ment łuku nad wejściem i po­sadz­kę z białej gipsowej zap­rawy. W Polsce jest to jedyna krypta tego rodzaju. Ana­lo­giczne znajdują się tylko na zachodzie Europy. Ściany krypty zbudowane zo­s­ta­ły z płaskich kamieni, a jest to materiał typo­wy dla wczesnego średniowiecza.
Prawdopodobna wydaje się hipo­te­za, iż świątynię tę budowano dla Miesz­ka II i jego żony Rychezy, której dziad­kiem był znany ze zjazdu gnieź­nień­skiego Otton I. Początek akcji budo­wla­nej archeolodzy sza­cują na początek XI wieku. Możliwe, że bu­dowę świątyni przer­wał najazd czeski w 1039 roku. Praw­dopodobnie prace kontyn­uował Ka­zimierz Odnowiciel, który doprowa­dził dzie­ło do końca. O ran­dze kościoła świad­czy fakt, że w Gieczu swą siedzibę miał archidia­kon diecezji poznańskiej, czy­li w ówczesnej strukturze kościelnej za­stępca biskupa dla czę­ści diecezji. Nie znana jest data rozbiórki kościoła. Do­piero pod koniec XVIII wieku powstał kościół drewniany stojący do dziś.
Do najcenniejszych odkryć archeo­lo­dzy zaliczają także znalezione przed­mi­oty, m.in. jedyny w Polsce rylec do pi­sa­nia na woskowych tabliczkach oraz liczne mone­ty, okucia do ksiąg i frag­men­ty szat liturgicz­nych.
Foto: 8 kB
Na zdjęciu archeolodzy prowadzący badania murów
XI-wiecznego kościoła
J. Krzeminski
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW