Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Logo: 3,2 kB
Mikołajki w Dominowie
Imieniny gminy z Mikołajem w herbie

Od czterech lat w gminie Dominowo mi­kołajki obchodzone są jako imieniny gmi­ny. Stało się tak od czasu, gdy w herbie gminy umieszczony został święty Mikołaj. Podobnie jak w latach ubieg­łych, także w tym roku nie zabrakło atrakcji. Jedną z nich był koncert Piotra Szczepanika.

Foto: 5,3 kB

W tym roku w Szkole Podstawowej w Dominowie w przeddzień oficjalnych miko­łajek zorganizowany został festyn miko­łaj­kowy dla uczniów szkoły.
Szkolny festyn
Pomysłodawczyniami były dwie nau­czycielki — Grażyna Kasprzak i Aniela Skotarczak-Swiniarska. Organizacją zaś za­jęli się wszyscy nauczyciele oraz Rada Rodziców.
Pięć godzin festynu wypełniły liczne kon­kurencje. Rozegrano ich 13, a rywali­zowały ze sobą klasy — dzieci wraz z ro­dzicami. W grupie starszej najlepsi okazali się uczniowie klasy IV, a za nimi uplasowali się piąto- i szóstoklasiści. Wśród młod­szych zwyciężyła klasa I, a kolejne miejsca zajęły klasa II, zerówka i klasa III. W sobotnim festynie nie chodziło jednak o ry­walizację, ale o dobrą zabawę. A tej rzeczywiście nie zabrakło. Gorący doping przez cały czas towarzyszył zawodnikom, a najwięcej emocji wzbudziły wspólne zma­gania rodziców ze swoimi pociechami.
Wszyscy otrzymali ciepły posiłek i cia­sto, dzieci czekoladę, a dorośli kawę. Była to zasługa licznych sponsorów. Z kolei na konto Rady Rodziców wpłynęły środki ze sprzedaży kartek świątecznych i popcornu oraz licytacji stroików i ozdób świątecz­nych. Łącznie zebrano 600 złotych.
Parlamentarzyści na Grodziszczku
W niedzielę mikołajki rozpoczęły się mszą na Grodziszczku, którą odprawił ks. proboszcz Zbigniew Uramowski. Na za­proszenie wójta Antoniego Ochowiaka na


Foto: 5,8 kB
Podczas sobotniego festynu w rolę świętego Mikołaja wcielił się dyrektor szkoły Aleksander Kubiaczyk.
Foto: 13,6 kB
Na Grodziszczku — od lewej: radna sejmiku wojewódzkiego Krystyna Kubicka-Sztul, senator Włodzimierz Łęcki, wójt Antoni Ochowiak, przewodniczący Rady Gminy Dominowo Leopold Borwin, poseł Stanisław Kalemba, wicestarosta Tomasz Pawlicki, poseł Tadeusz Toma­szew­ski i dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Andrzej Kaszubkiewicz. Tyłem stoi Te­resa Krysztofiak.
imieniny gminy przybyli m.in. senator Wło­dzimierz Łęcki, posłowie Stanisław Ka­lemba i Tadeusz Tomaszewski, wice­sta­rosta Tomasz Pawlicki oraz wójtowie Leon Grzelka (Krzykosy) i Aleksander Po­demski (Nowe Miasto). Goście zwie­dzili Grodziszczko, obejrzeli miejsce ostat­nich wykopalisk, a w pawilonie muzeal­nym wy­słuchali relacji Teresy Krysztofiak z te­gorocznych odkryć.
Z kolei w Gimnazjum w Gieczu wykład o znaczeniu Giecza w strukturach pań­stwa i Kościoła doby wczesnopiastow­skiej wygłosił dr Józef Dobosz.


Foto: 4,7 kB
W niedzielę dzieci mogły zaśpiewać dla świętego Mikołaja.
Mikołaje i Rastelli
Mikołajki to święto dla dzieci, a więc nie mogło zabraknąć spotkania najmłod­szych mieszkańców gminy ze świętym Mi­kołajem. Do Dominowa przybyło dwóch świętych Mikołajów, którzy po­prowadzili prawie dwugodzinną zabawę. Dzieci mogły pośpiewać oraz zatańczyć wspólnie z Mikołajami. Atrakcją był rów­nież występ iluzjonisty Rastellego, który nie tylko zaprezentował magię, ale i nau­czył dzieci kilku trików.
Oczywiście, dzieci nie mogły wyjść ze spotkania ze świętym Mikołajem bez prezentów. Każde więc otrzymało czeko­ladę — starczyło dla każdego.
Wieczorem Szczepanik
Na zakończenie mikołajek w sali Gmin­nego Ośrodka Kultury wystąpił Piotr Szczepanik.
Jego koncert zgromadził wielu mieszkań­ców Dominowa i okolic. Sala była wypeł­niona widzami, a P. Szczepanik dał ponad godzinny recital złożony ze starych, dobrze znanych przebojów oraz swoich nowych piosenek.

Foto: 3,9 kB
T. Krysztofiak prezentuje model kościoła w Gro­dziszczku.

Foto: 5,0 kB
Podczas występu Rastellego dzieci mogły dot­knąć i sprawdzić jego czarodziejskie in­stru­menty.

Foto: 5,6 kB
Dla dorosłych wieczorem wystąpił Piotr Szczepanik.
Fotoreportaż Jarosława Krzeminskiego
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW