Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Logo: 3,2 kB
Rezerwat archeologiczny w Gieczu ma 40 lat
Muzeum z historią
40 lat temu otwarty został rezerwat archeologiczny w Gieczu. To największa atrakcja historyczna powiatu średzkiego, którą warto poznać.

Prace archeologiczne w 1999 roku odsłoniły spore fragmenty XI-wiecznego kościoła w sąsiedztwie kościoła św. Jana.
W 1990 roku wznowiono badania ar­cheo­logiczne, które przynoszą odpo­wie­dzi na wiele pytań dotyczących ta­jemnic Giecza, ale też rodzą nowe pytania. Naj­ciekawsze z nich i najbardziej znane to wy­kopaliska przy kościele św. Jana Chrzci­ciela, nad którymi opiekę naukową sprawuje prof. Zofia Kurnatowska. Ba­da­nia prowadzone były także ponownie poza grodziskiem — przy kościele św. Mikołaja, na moście łączącym gród z Gie­czem, na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku oraz w osadzie przygro­do­wej.
W 2000 roku przygotowano nową eks­pozycję muzealną, która nosi tytuł „Giecz w monarchii piastowskiej”. Przed­stawia ona historię grodu od jego pow­stania, czyli od połowy XI wieku, do XIV wieku. Spośród wielu wykopanych w Gie­czu zabytków wyeksponowano te, któ­re świadczyły o randze Giecza: rylce do pisania  na  powoskowanych  tablicz-
Rangę Giecza dla powiatu średzkiego trudno przecenić. Jest to jedyny na te­renie powiatu zabytek archeologiczny, w dodatku ciągle żywy, o którym wiedza bez przerwy się powiększa. Muzeum jest elementem Szlaku Piastowskiego, a od wyniku prac archeologów i historyków, ale także od umiejętnego promowania Gie­cza zależy wzrost jego znaczenia na turystycznej mapie Polski.
Okrągła rocznica powstania rezer­wa­tu minęła we wtorek. Powstanie re­zer­wa­tu i mu­zeum związane były z pracami archeo­logicznymi, które w Gieczu pro­wadzono już od 1949 roku. Pracami kie­rował Bog­dan Kostrzewski, a ich efek­tem było po­twier­dzenie niebagatelnej roli grodu w mo­narchii piastowskiej. Odsłonięte wów­czas fundamenty pala­tium, muru kościoła oraz zbadano most łączący Grodziszczko z Gieczem, czyli daw­ną osadą targową.
Po uroczystym otwarciu Giecka Stac­ja Archeologiczna została przejęta przez po­znańskie Muzeum Archeologiczne. Pierw­szym kierownikiem-placówki został B. Ko­strzewski, który pełnił tę funkcję do śmier­ci w 1971 roku. Następnie giec­kim mu­zeum kierowali Michalina Kwi­cza­ła-So­jecka, Mateusz Łastowiecki oraz He­lio­dor Walkowski. Powstanie muzeum wiązało się z przeprowadzeniem wielu prac na te­re­nie Grodziszczka: powstał pa­wilon mu­ze­alny, zrekonstruowano część wału, eks­hu­mowano pochówki z cmen­tarza wokół kościoła wewnątrz gro­du, rozebrano kilka budynków. Prze­pro­wadzona została rów­nież konserwacja kościoła św. Mikołaja w Gieczu.
Osobny rozdział historii muzeum w Gie­czu to dzieje klubu „Piast” który do roku 1985 organizował liczne spotkania, inscenizacje i występy. Zorganizowano tu m.in. koncerty chóru „Arion” z Poz­nania, czy  uczniów Państwowej  Szkoły
Skansen w Gieczu zwiedzają — najczęściej w czasie Dni Kasztelani Gieckiej lub Mikołajek — zaproszeni goście. W grudniu 2001 roku byli to m.in. senator Włodzimierz Łęcki oraz posłowie Stanisław Kalemba i Tadeusz Tomaszewski.
Mu­zycznej im. St. Moniuszki ze Zbą­szy­nia, a członkowie „Piasta” wystawiali dra­maty i widowiska historyczno-folklo­rys­tyczne.
W 1985 roku giecki rezerwat pod­po­rządkowany został Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Kierownikiem rezer­watu do 2000 roku był Edwin Dzię­cio­łowski, a obecnie jest nim Teresa Krysz­tofiak. W tym czasie prowadzono prace porządkowe. Rezerwat zyskał stylowe bramy i oświetlenie. W pawilonie wy­gos­poda­rowano niewielkie pomieszcze­nie na pracownię naukową oraz bi­blio­tekę. Uda­ło się skatalogować zbiór roz­pro­szo­nych materiałów archiwalnych i dokumentacji naukowej. Powstała inter­ne­towa strona Giecza, gdzie znaleźć można wiele infor­macji o wykopaliskach, a ciągle posze­rza­na Giecka Biblioteka Internetowa zawiera już 84 publikacje naukowe i 14 artykułów prasowych o Gie­czu.
kach, fragmenty najstarszych znale­zio­nych na ziemiach polskich dzwonów oraz zbiór monet znalezionych w koś­cie­le św. Mikołaja. Przy okazji jej otwarcia wydano nowy folder — przewodnik oraz plakat.
Propagowaniem Giecza zajmuje się To­warzystwo Przyjaciół Ziemi Gieckiej. Naj­większą zaś imprezą promującą tę miej­scowość są organizowane od wielu lat Dni Kasztelani Gieckiej.
Jak na swej stronie internetowej in­formują archeolodzy z Giecza uro­czy­sto­ści z okazji 40-tej rocznicy powstania muzeum odbędą się w sobotę 13 wrześ­nia.
J. Krzeminski
Dużo miejsca rezerwatowi w Gieczu po­święca ostatni numer „Średzkiego Kwar­talnika Kulturalnego”, w którym zna­leźć można artykuły dyrektora A. Ka­szubkiewicza, E. Indyckiej i Doroty Ma­tek o Gieczu i historii muzeum.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW