Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Logo GW: 4 kB

WTOREK
18 października 2005

NR 243 (4946)
www.gazeta.pl/poznan
NAUKA. Nowe znaleziska archeologów
Sensacja w Gieczu Fot. pierścienia: 45,3 kB
Kruszec, z którego wykonano znalezione ozdoby jest wyjątkowo wysokiej próby
Fot. ANDRZEJ MONCZAK / AG
Na kobiecy grób z bogatą bi­żu­te­rią natrafili archeolodzy pod­czas te­go­rocznych wykopalisk w Gie­czu. Po­twier­dzają one wy­soką ran­gę gro­du, jednej z książęcych stolic w okre­sie pierw­szych Pias­tów

DAINA KOLBUSZEWSKA

Badania prowadzone były na cmen­tarzysku wczesno­śred­nio­wiecz­nym (da­to­wanym na II poł. XI i XII w.), na którym chowano m.in. mieszkańców grodu w Gie­czu.
— Do tej pory zbadaliśmy część cmentarzyska i odsłoniliśmy ok. 170 po­chówków, z których większość ule­gła czę­ściowemu zniszczeniu — mówi Te­re­sa Krysztofiak, jeden z archeo­lo­gów pra­cu­jących w Gieczu. Stano­wis­ko znaj­duje się bowiem na polu upraw-
nym, a  groby  znajdują się  płytko pod powierzchną i wystarczy głęboka orka, by je naruszyć. W tym roku archeo­lo­dzy chcieli prze­badać część cmen­ta­rzys­ka od strony znaj­dującego się w po­bliżu niegdyś je­zio­ra. To co tam znaleźli, okazało się spo­rym zas­ko­cze­niem.
— Odsłoniliśmy m.in. częściowo zni­szczony grób kobiety, którą na „ostat­nią drogę” wyposażono nie tyl­ko w przedmioty często spotykane, jak np. nóż żelazny czy grzebień kościany, ale przede wszystkim w wyjątkową biżu­te­rię — mówi Teresa Krysztofiak. — To srebrny pierścień oraz uni­ka­towa bran­so­leta z grubego, srebrnego drutu, za­koń­czona główkami węży — wylicza.
Najprawdopodobniej ozdoby te zo­sta­ły sprowadzone z północy Eu­ro­py. Status pochowanej w tym grobie ko­biety musiał być wyjątkowy. — Na­zwa­liśmy ją „księżniczką” — mówi Kry­sztofiak.
Prawdopodobnie z tego grobu po­chodzi też kilkanaście znalezionych w jego okolicy koralików z kryształu gór­skie­go z rozsypanego naszyjnika.
Odkrycia potwierdzają znaczenie Gie­cza. — Jako siedziba książęca, a po­tem siedziba kasztelanii, odgrywał on nie­poślednie znaczenie w okresie kształ­to­wania się państwa polskiego — mówi Krysztofiak. Prócz grobu księ­żni­czki ciekawy był też grób ze szkie­le­tem „gignata” — mężczyzny o wzroś­cie się­gającym ok. dwóch metrów.
Prace wykopaliskowe na sta­no­wis­ku prowadzone są już od 1999 r. przez archeologów z Rezerwatu Archeo­lo­gicz­nego w Gieczu (Oddział Muzeum Pierw­szych Piastów na Lednicy), pod kierunkiem Elżbiety Indyckiej. W tym roku badania finansowała Fundacja Sla­via, dzięki której oprócz studentów UAM w wykopaliskach brali udział rów­nież młodzi adepci archeologii z USA i Kanady.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW