Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Logo 8.10.1999 nr 236 (35)

Giecz Schody: 12 kB Zejście do krypty
Tajemnicza
krypta
W ostatnim czasie w Wielkopolsce można zaobserwować praw­dzi­wy wysyp sensacji archeologicznych; miały swoje Poz­nań i Gniezno, i nasze Grzybowo... Także w Gieczu natrafiono na coś bardzo interesującego – ślady po kościele romańskim z początku XI wieku.
T. Krysztofiak: 20.614 bajtów Archeolożka Teresa Krysztofiak
Cmentarzysko

Obok grodziska, sto metrów za wałem ar­cheolodzy od­naleźli cmen­tarzysko; funkcjo­nowało ono najprawdo­podobniej w okresie od IX do XIII wieku. Co ciekawe — powstało na miejscu wcześ­niejszej (VIII–X) wiek osa­dy; z tamtego okresu za­cho­wały się resztki chat, widać takżę ślady dróg. Stąd po­chodzi bardzo interesujące (i ładne) znalezisko   —   rylec  z
brązu do pisania na wos­kowych tabliczkach — tzw. stilus.

W tym roku archeo­lo­dzy nie spodziewają się już odnaleźć w Gie­czu żadnej większej re­we­la­cji, ale w przy­szłym ro­ku może być ciekawie. Obecnie roz­po­czy­nają się pracę związane z kla­sy­fi­ko­wa­niem zeb­rane­go już materiału ba­daw­czego.

NOWAK
Na terenie grodzis­ka w Gieczu stoi do dzisiaj kościół z XVIII wieku; i to właśnie tuż przy nim archeolodzy znaleźli resztki budowli kamien­nej — ko­ścioła ro­mań­skie­go z po­cząt­ku XI wieku. Kościół bu­do­wany był najpraw­do­po­dob­niej etapami; naj­starsza jego część (wschod­nia) zawiera bar­dzo cenny i niezwy­kle interesujący dla na­u­kowców obiekt — kry­p­tę! Póki co odko­pa­no tylko schody pro­wadzące w głąb ziemi; co jest dalej...?

Co tam jest?
Dowiemy się o tym dopiero   w    przyszłym
roku, bowiem sezon ar­cheologiczny właści­wie już się zakończył. Zwra­ca uwagę archaicz­na for­ma krypty, jeżeli po­twierdzi się przy­pusz­czenie, że jest to krypta reli­kwiarzowa — to w środ­ku mogą znaj­do­wać się np. szczątki ja­kie­goś dostojnika ko­ś­cielnego lub świeckie­go; może nawet kogoś z rodziny królewskiej. Jest pewna na­dzieja, że krypta nie została splą­drowana (bardzo pow­szechny zwyczaj w wie­kach minionych), cho­ciażby w czasie najazdu Brzetysława — pod ko­niec lat 30. XI wieku. Ten czeski książę naro­bił   sporo   zamieszania
na ziemiach polskich; gra­bił, mordował i plą­drował. Cho­ciaż z ar­cheo­logicznego punktu widzenia... Nieraz w miej­scach grabieży mo­ż­na znaleźć bardzo inte­resujące znaleziska.

Duża świątynia
— To był duży ko­ś­ciół jak na warunki świątyni grodzkiej — mówi archeolog Teresa Krysztofiak — długość 28 i szerokość 11 me­trów. Tuż obok natrafi­liśmy na resztki wału ob­ronnego z bardzo do­brze za­cho­wanym drew­nem; dzięki temu uda nam się dokładnie da­tować obiekt.
Mur kościoła: 15.255 bajtów Ślady po romańskim murowanym kościele
z początku XI wieku
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW