Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Logo: 5 kB
nr 42 (471)   16 X – 17 X 1999
Foto: 29 kB

Fot. (2x) Andrzej Monczak
GIECZ

M
ała wioska, położona kilka­naście kilometrów od trasy szybkiego ruchu z Poznania do Warszawy. Od kilku lat trwają tutaj badania archeologiczne przy drewnia­nym kościółku św. Jana Chrzciciela i na pobliskim cmen­ta­rzysku.
— Giecz był prawdopodobnie rezy­dencją, pełniącą funkcje admini­stra­cyjne, polityczne i militarne — opo­wiada archeolog Elżbieta In­dyc­ka.

Historyczne cmentarzysko...
Na północ od grodu centralnego prowadzone są badania na cmenta­rzysku. Odnaleziono ślady osady z VIII w. Możliwe jest, że za czasów świetności osady mógł tam funkcjo­nować kościół, choćby z tego po­wodu, że chaty znajdowały się na słynnym szlaku handlowym z Pozna­nia. Udało się ustalić, że wieś została spalona podczas najazdu księcia czes­kiego Brzetysława w 1039 r. Od tam­tego okresu na zgliszczach pow­stało cmentarzysko. Teraz w okresie jesien­no-zimowym, po wyko­pa­lis­kach  roz­poczyna  się żmudna  praca
wy­wano w nich relikwie świę­tych — tłumaczy archeolog odkry­wająca te relikty, Te­resa Krysztofiak. — Być może po dłu­giej i monoton­nej pracy odkrywania całej krypty uda nam się odnaleźć relikwiarz św. Jana, albo bo­gato zdo­biony gro­bo­wiec. Oczy­wiś­cie, jeżeli wcześniej krypta nie zo­stała rozkra­dziona.
Ciekawe wnioski nasuwają się po analizie fundamentów grodu. Oka­zu­je się i jest to sensacja na mia­rę euro­pejską, że w Gieczu pierwsi Pias­towie mieli zamiar zbudować ba­zylikę! Dłu­gości 28 m, szerokości 11 m i długości nawy 9 m. Z niewia­domych przyczyn do realizacji tego projektu nie doszło. Na gotowych fundamentach bazyliki zbudowano sporej wielkości kościół.
— Właściwie to jest tak, że każdy kolejny wykop odpowiada nam na py­tania postawione wcześniej, ale jed­nocześnie rodzi nowe — pod­su­mo­wuje Teresa Krysztofiak.

... a dzisiejsza rzeczywistość
Archeolodzy z gieckiego od­dzia­łu Muzeum Pierwszych Piastów na Led­nicy, są wdzięczni wojewódz­kie­mu konserwatorowi zabytków, pani Marii   Strzałko   za   25  tys.   złotych
Kolejne znaczące osiągnięcie archeologiczne
Opowieści spod krypty
Teresa: 10 kB Po funda­men­tach pa­lacjum Mie­sz­ka I na Ostro­wie Tum­s­kim, po ba­daniach na Ostrowie Le­dnickim, od­krycie w Gie­czu jedy­nej w Polsce kryp­ty kory­tarzowej przy­bliża nam prawdę o czasach i ży­ciu pierw­szych Pias­tów.
nad znaleziskami — drewnianymi po­zo­stałoś­ciami osady, grobowymi ozdobami, kośćmi naszych przod­ków — aby głębiej zrozumieć życie zwykłych, prostych Piastów, nie po­chodzących z rodzin wysokiego sta­nu.
... i gród centralny
Badania przy kościele św. Jana Chrzci­ciela doprowadziły do odkry­cia fundamentów grodu, oraz grobu dostojnika kościelnego lub świec­kiego i jedynej dotąd w Polsce kryp­ty korytarzowej.
— Według analogii zachodnich krypt podobnego rodzaju,  przecho–
przeznaczonych na badania. Nie­ste­ty, potrzeba teraz funduszy na kon­ser­wację reliktu, który ukryty przez wieki pod ziemią, obecnie wysta­wio­ny na działanie wa­runków atmo­sfe­rycz­nych, może ulec zniszczeniu.
— Najbardziej obawiamy się korozji i poszukiwaczy skarbów, którzy w cza­sie wolnym od prac pojawiają się na terenie wykopalisk z wykry­wa­czami metali — mówią. — To, co znaj­dują nie ma dla nich finansowej wartości, ale dla nas archeologów jest bez­cenne.


Radosław Taberski
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW