Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Elżbieta Indycka

Materiały do bibliografii
rejonu osadniczego Giecza (1837–1998)

1.Abraham W., 1963, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy w. XII, wyd. 3, Poznań, s. 132.
2.Antoniewicz Wł., 1928, Archeologia Polski. Zarys czasów przedhisto­rycznych i wczesno­średnio­wiecznych ziem polskich, Warszawa, s. 213, (ryc. 33), 229, 254, 293, 295.
3.Arnold St., 1968, Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski piastowskiej (w. XII–XIII), [w:] Z dziejów średniowiecza. Wybór pism. Warszawa, s. 233–404.
4.Barański H., 1953, Poznańskie Muzeum wznawia prace wykopaliskowe, Głos Wielkopolski nr 80 (z dn. 3. IV. 1953), Poznań.
5.Behla R., 1888, Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, Berlin, s. 156.
6.Biedroń A., 1993, Datowanie i okoliczności fundacji, [w:] (red. K. Żurow­ska), Ostrów Lednicki, U progu chrześcijaństwa w Polsce, t. 1, Biblioteka Studiów Lednickich, t. 2, BMiOZ Seria C — Studia i Materiały t. 8, Kraków, s. 231.
7.Biedroń A., 1994, Uwagi o kościele św. Jana w Gieczu na tle zabudowy Ostrowa Lednickiego i przekazów pisanych, SL 3, s. 249–253.
8.Biernacki C., 1862, Gdecz albo Giecz, [w:] Encyklopedija Powszechna s. Orgelbranda, t. XI, Warszawa, s. 713.
9.Blume E., 1909, Ausstellung in Kaiser Friedrich Museum, „Vor- und Frühge­schichtliche Altertümer aus dem Gebiet der Provinz Posen”, Posen, s. 109.
10.Blume E., 1911, Kaiser Friedrich Museum in Posen, „Aus dem Posener Lan­de”, t. 6, nr 34, s. 595.
11.Błaszczyk W., 1969, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w 25-leciu PRL, FAP 20, s. 27.
12.Błaszczyk W., 1978, Rezerwat Archeologiczny w Gieczu — pomnikiem 1000 lecia Państwa Polskiego, KW 3, s. 166–175.
13.Bocheński H., 1930, Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne, P.A.U. Prace Komisji Antropologii i Prehistorii nr 3, Kraków, s. 6–7, 9, 10, l7, 18, tabl. 2.
14.Bocheński H., 1935, Nowe materjały do zagadnienia polskich szysza­ków wczesno­średnio­wiecz­nych, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 40, Kraków, s. 320.
15.Bogusławski E., 1912, Dowody autochtonizmu Słowian na przestrzeni zajmo­wanej przez nich w wiekach średnich, „Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, Wydział II, nr 9, Warszawa, s. 117.
16.Bujak F., 1928, Politicko-administrationi jednostka u zapadnich Slovanu od X do XII stoleti, „Sbor­nik Venovany Jaroslawu Bidlovi”, Praha, s. 188–193.
17.Bukowski Z., 1960, Puste kabłączki skroniowe typu pomorskiego, Szcze­cin, s. 16.
18.Bukowski Z., 1957, Über die frühmittelalterlichen Hohlschlafenringe vom pommerschen Typ, AuF, r. 2, z. 2, s. 56–60.
19.Brückner A., 1931. Dzieje kultury polskiej, t. 1, Od czasów przedhisto­rycznych do r. 1506, Kraków, s. 59.
20.Cenny nabytek poznańskiego Muzeum Prehistorycznego, ZOW 19, z. 1–2, Poznań 1950, s. 27.
21.Chmielewski W., Kostrzewski J., Jażdżew­ski K., 1965, Pra­dzieje Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków, Wyd. 2 popr. i uzupełnione, s. 322, ryc. 108: 17, 109: 2, 110: 11.
22.Cichoszewska H., 1922–1924, Nowe nabytki Muzeum Wielkopol­skiego w Poznaniu w latach 1911–1921. PAr. 2, Poznań, s. 128.
23.Cnotliwy E., 1973, Rzemiosło rogownicze na Pomorzu wczesnośrednio­wiecz­nym, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 33, 56, 132, 135, 143, 144, 146, 161, 164, 168, 169, 175, 176, 217, 220, 237.
24.Dąbrowski K., 1964, Przymierze z archeologią, Warszawa, s. 112, 137, 157, 169.
25.Dylik J., 1936, Analiza geograficznego położenia grodzisk i uwagi o osad­nictwie wczesno­histo­rycz­nym Wielkopolski, Badania Geograficzne. Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Poznańskiego, z. 16–17, Poznań, 50, 72.
26.Dzięciołowski E., Indycka E., Krysztofiak T., 1994, Badania ratownicze przeprowadzone w 1993 roku w romańskim kościele w Gieczu, KW nr 2, s. 51–60.
27.Gediga B., 1976, Śladami religii Prasłowian, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 189–199.
28.Gębarzewski B., 1926, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzea Pol­skie III, nr 8, Kraków, s. 7.
29.Giecz, (1956), [w:] Słownik Geografii Turystycznej Polski, t. 1, Warszawa, s. 201–202.
30.Giecz, (1964), [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 4, Warszawa, s. 222–223.
31.Giecz, (1964), [w:] SSS t. 2, cz. 1, s. 104–106.
32.Giecz, (1964), [w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 5, poznańskie: z. 24 — po­wiat średzki, Warszawa, s. 3–4.
33.Giecz, (1964), [w:] Mały Słownik Historii Polski, wyd. 3, Warszawa, s. 93.
34.Giecz, (1984), [w:] Encyklopedia Powszechna PWN, wyd. 3, t. 2, Warszawa, s. 54.
35.Giecz, (1988), [w:] Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, wyd. 2, Warszawa, s. 119–120.
36.Giecz, (1992), [w:] Słownik Krajoznawczy Wielkopolski, Warszawa-Poznań, s. 59.
37.Gieysztor A., 1948, Polskie Millenium. Zagadnienia współpracy historii i archeologii wczesnodziejowej, PH, t. 38 zeszyt dodatkowy, s. 38; osobno: Warszawa 1948, s. 8.
38.Gieysztor A., 1950, Badania początków Państwa Polskiego, Życie Nau­ki, s. 86.
39.Gieysztor A., 1951, Polskie Badania wczesnodziejowe w r. 1950, PZ 7, t. 1, s. 197, 201.
40.Gieysztor A., 1952, Badania nad polskim wczesnym średniowieczem w r. 1951, PZ 8, t. 2, nr 5–6, s. 229, 302, 306, 308, 311.
41.Gieysztor A., 1952, Dorobek badań nad polskim wczesnym średniowie­czem (1948–1952), Życie Nauki, nr 7–8, s. 200–201.
42.Gieysztor A., 1953, Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Pol­skiego w latach 1949–1952, ZA, z. 2 (powielone), s. 10, 13, 21–22, 54–55.
43.Głogowski Z., 1975, Sprawozdanie z działalności Rezerwatu Archeo­logicznego w Gieczu za 1973 r., FAP 25, s. 237–238.
44.Gomolec L., 1935, Ziemia średzka, s. 22, 23–27.
45.Górecki J., 1991, Cmentarzysko ludności kultury wschodniopomorskiej w Chłapowie, gm. Do­mi­nowo, woj. poznańskie, SL 2, s. 165–201.
46.Górecki J., 1992, Lednicki ośrodek rezydencjonalny w czasach panowania Mieszka I, KW nr 3, s. 24, 25, 26, 27.
47.Grabska M., 1977, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesno­średnio­wiecz­nym w Gieczu, woj. Poznań, FAP 26, s. 213.
48.Grodziszczko, (1964), [w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 5, woj. Poznańskie, z. 24, pow. średzki. Warszawa, s. 5–6.
49.Gumowski M., 1924, Szkice numizmatyczno-historyczne z XI wieku, Poz­nań, s. 117.
50.Gumowski M., 1953, Polskie skarby monet X–XI w., Warszawa, (powie­lone) s. 32, 34.
51.Hensel W., 1946, Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy (O niektórych za­gadnieniach polskiej protohistorii), PW 2, s. 8–9.
52.Hensel W., 1947, Osadnictwo i budownictwo prapolskie, z cyklu: Prasło­wiańszczyzna i Polska pierwotna, z. 2, Łódź, s. 5, 15.
53.Hensel W., 1949–50, Kształtowanie się osadnictwa słowiańskiego w okresie wczesno­średnio­wiecz­nym, SLA 2, s. 38, 43.
54.Hensel W., 1950, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 1, Poznań, s. 129, 211, tabl. XXIV–XXIX.
55.Hensel W., 1950, Polskie Tysiąclecie, Sp PMA 3, s. 43.
56.Hensel W., 1952, Słowiańszczyzna Wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej, Poznań, wyd. 1, s. 33, 52, 58, 69, 233, 239 (ryc.), 322 (ryc.).
57.Hensel W., 1953, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesno­historycznej, t. 2. Studia nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 3. Poznań, s. 24–27, tabl. I, ryc. 1, s. 147–152, tabl. XXXI, XXXII.
58.Hensel W., 1953, Les investigations sur l'origine de l'etat polonais, SLA 4, s. 394, 414, 417, 431.
59.Hensel W., 1953, Badania nad początkami Państwa Polskiego w Wielkopolsce, AR. 5, s. 63.
60.Hensel W., 1962, Budownictwo obronne za czasów pierwszych Piastów, [w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 1, Organizacja polityczna, Poznań, s. 182, 184, 426.
61.Hensel W., 1964, Polska przed tysiącem lat, wyd. 2 uzupełnione, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 10, 70, 89, 161, 183, 190, 220, 242.
62.Hensel W., 1965, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, wyd. 3 uzupełnione, Warszawa, s. 58, 82, 146, 148, 285, 296, 415, 446, 530.
63.Hensel W., 1966, Archeologia pradziejowa w dwudziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944–1964, AP 6, z. 1, s. 114.
64.Hładyłowicz K. J., 1932, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielko­polsce od XIV do XIX wieku, Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, nr 12, Lwów, s. 55, 62–63, 91, 137.
65.Indycka E., 1994, Ruchomy materiał zabytkowy z wykopu 4, [w:] Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych na wczesnośredniowiecznym moście/grobli w Gieczu, gm. Dominowo, stan. 2, SL 3, s. 221 243.
66.Jabczyński J., 1857, Rys historyczny miasta Dolska i jego okolic połączony z ważnymi szczegółami historycznymi byłej dyecezyji a teraz archidyecezji poznańskiej, Poznań, s. 10, 13.
67.Jankowski T., 1953, Giecz — przywrócony historii, „Dziś i jutro”, nr 22 (z dn. 31.V.1953).
68.Jasienica P. (Beynar L.), 1952, Świt słowiańskiego jutra, Warszawa, s. 61–65, 145 (ryc.).
69.Jasnosz St., 1978, Archeologia w wystawiennictwie ż zbiorach regionalnych placówek muzealnych w Wielkopolsce do 1976 roku, FAP 27, s. 138.
70.Jażdżewski Wł., 1887, Gród w Trzeku pow. średzki, ZAP, z. 2, s. 24.
71.Jażdżewski K., Rajewski Zb., 1928, Sprawozdanie z wycieczek Akade­mickiego Koła Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego za rok akademicki 1927/28, ZOW 3, s. 67–68.
72.Kaczmarczyk Zdz., 1962, Rola Poznania w państwie pierwszych Piastów, [w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 2, Społeczeństwo i kultura, Poznań, s. 94, 96, 101.
73.Karsnicki K., 1863, Rys geologiczny Wielkiego Księstwa Poznańskiego, RTPNP 2, s. 325.
74.Karłowska-Kamzowa A., 1978, Zabytki sztuki na Szlaku Piastowskim, KW 3, s. 136, 144, 145 (ryc.)
75.E.  K. (Kierski E.), 1837, Giecz, „Przyjaciel Ludu”, r. 3, t. 2, s. 236–237.
76.E.  K. (Kierski E.), 1842, Giecz, Starożytności Polskie, t. 1, s. 308–309.
77.E.  K. (Kierski E.), 1862, Giecz, „Tygodnik Ilustrowany”, t. 6, s. 59–60.
78.Kiersnowski R., 1949, Badania nad początkami Państwa Polskiego, KH 57, s. 349.
79.Kiersnowski R., 1950, Początki Państwa Polskiego, „Problemy”, r. 6, s. 168 (ryc.)
80.Klichowska M., 1953, Szczątki roślinne z Giecza z badań wykopaliskowych w 1951 r., ZOW 22, z. 2, s. 102.
81.Klichowska M., 1955, Z badań nad roślinami uprawnymi Polski wczesnodziejowej, DK nr 1, s. 22–30.
82.Kóčka-Krenz H., 1993, Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczes­nym średniowieczu, Poznań, s. 184, 196, 296.
83.Koehler K., 1889, Pogląd na czynności sekcyi archeologicznej wydziału historyczno-literackiego a później archeologicznego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu do grudnia 1888, ZAP, z. 5 (nr 22 —posiedzenie z dn. 28.XI.1887), s. 57.
84.Kohn A., Mehlis C., 1879, Materialen zur Vorgeschichte des Menschen im östlichen Europa, t. 2, Jena, s. 64.
85.Kolberg O., 1975, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Serya 9, W/ielkie/ Ks/ięstwo/ Poznańskie, cz. 1, Kraków, s. 30–31.
86.Kostrzewski B., 1951, Gród w Gieczu w świetle źródeł pisanych i wykopalisk, ZOW 20, s. 149–154.
87.Kostrzewski B., 1951, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Gieczu w 1950 roku, PZ 7, t.1, nr 1–4, s. 208–210.
88.Kostrzewski B., 1952, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Gieczu w roku 1951, PZ 8, t. 2, nr 5–6, s. 320–323.
89.Kostrzewski B., 1952, Na śladach dawnej świetności Giecza, PZ 8, t. 3, z. 11–12, s. 407–409.
90.Kostrzewski B., 1952, Nowe odkrycia w Gieczu, ZOW 21, s. 183–186.
91.Kostrzewski B., (red.), 1952, Sprawozdanie z badań na grodzisku w Gieczu w pow. średzkim za rok 1949, St. Wcz. 1, s. 149–170.
92.Kostrzewski B., 1953, Odkrycie mensy romańskiej w Gieczu, ZOW 22, s. 227–230.
93.Kostrzewski B., 1953, Z problematyki badawczej Giecza, ZOW 22, s. 90–93.
94.Kostrzewski B., 1956, Sprawozdanie z badań w Gieczu w 1953, SpAr 2, s.129–139.
95.Kostrzewski B., 1958, Giecz odsłania swą historię, „Nasz Region”, r. I.
96.Kostrzewski B., 1959, Ostrów Lednicki i Giecz w obliczu Millenium, ZOW 25, s. 369–371.
95.Kostrzewski B., 1959, Badania wykopaliskowe w Gieczu, pow. Środa, w 1959 r., SpAr 13, s. 145–152.
97.Kostrzewski B., 1960, Odkrywamy zapomniany Giecz, „Nowa Szkoła”, nr 4, s. 48.
98.Kostrzewski B., 1961, Giecz — pomnik historii kultury Państwa Polskiego, Poznań.
99.Kostrzewski B., 1961, Giecz odstania swoją przeszłość, ZOW 27, s. 24–27.
100.Kostrzewski B., 1961, Nowe rezerwaty archeologiczne w Wielkopolsce, ZOW 27, s. 93–97.
101.Kostrzewski B., 1962, Z najdawniejszych dziejów Giecza, Wrocław.
102.Kostrzewski B., 1963, Badania nad budownictwem kamiennym w Gieczu, Sprawozdania PTPN nr 2 (66) za I i II kwartał 1962, s. 76–78.
103.Kostrzewski B., 1963, Badania archeologiczne nad budownictwem kamien­nym w Gieczu, pow. Środa, FAP 14, s. 218–220.
104.Kostrzewski B., 1964, Giecz, [w:] SSS 2, ez. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 104–106.
105.Kostrzewski B., 1964, Giecz, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa, s. 222–223.
106.Kostrzewski B., 1964, The dukes borough in Giecz, Środa district, APol 6, s. 234–254.
107.Kostrzewski B., 1964, Działalność Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w dwudziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, FAP 15, s. V–XII.
108.Kostrzewski B., 1964, Wyniki badań archeologicznych w Gieczu w latach 1960 i 1961, SpAr 16, s. 170–176.
109.Kostrzewski B., 1965, Zespół osadniczy w Gieczu. Przyczynek do zagad­nienia formowania się miast przedlokacyjnych w Polsce, [w:] I MKAS, Warszawa 14–18.1X. 1965, t. 4, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 318–331.
110.Kostrzewski B., 1966, Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu pow. Środa Wlkp. w okresie od 21.VII.1963 do 31.XII.1965, FAP 17, s. 299–301.
111.Kostrzewski B., 1966, Ekspozycja zabytków archeologicznych „in situ” na przykładzie rezerwatu archeologicznego w Gieczu, [w:] Renesans Zabytków Tysiąc­lecia. Przegląd osiągnięć muzealnictwa w Polsce Ludowej, Monografie Muzeum Narodowego w Poznaniu, t. 1, s. 166–167.
112.Kostrzewski B., 1966, Gród piastowski w Gieczu, Poznań.
113.Kostrzewski B., 1967, Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu pow. Środa w 1966 roku, FAP 18, s. 105–106.
114.Kostrzewski B., 1970, Działalność Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, pow. Środa, w latach 1967 i 1968, FAP 20, s. 312.
115.Kostrzewski J., 1949, Les origines de la civilisation polonaise, Paris-Poznań, s. 99 ryc. 567, 569.
116.Kostrzewski J., 1947, Kultura prapolska, wyd. I, Poznań, s. 86, 114, 520.
117.Kostrzewski J., 1949, Kultura prapolska, wyd. II, Poznań, s. 86, 114, 520.
118.Kostrzewski J., 1955, Wielkopolska w pradziejach, Warszawa-Wrocław, s. 282, 834 (ryc.) przyp. 203.
119.Kostrzewski J., 1962, Przemiany w kulturze plemion polskich w okresie powstania państwa, [w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 2. Społeczeństwo i kultura, Poznań, s. 10, 14.
120.Kostrzewski J., 1968, Grzechotki wczesnośredniowieczne bez polewy, AP 13, s. 212.
121.Kowalenko Wł., 1936, Recenzja pracy J. Dylika „Analiza geograficznego położenia grodzisk”, RH 12, s. 326.
122.Kowalenko Wł., 1938, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski historycznej (od VII do XII w.), Biblioteka Prehistoryczna 3, Poznań, s. 216–217.
123.Kozierowski St., 1916, Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidie­cezyj poznańskiej, RTPNP 41, t. 1, s. 174–175, 226.
124.Kozierowski St., 1916, Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidie­cezyj poznańskiej, RTPNP 41, t. 2, s. 199.
125.Kozierowski St., 1921, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, RTPNP 47, t. 1, s. 221, 227.
126.Kozierowski St., 1926, Pierwotne osiedlenie dorzecza Warty od Koła do ujścia w świetle nazw geograficznych, SlA 5, s. 116.
127.Kozierowski St., 1931, Nazwy geograficzne i władzcy ziemi średzkiej, Poznań, s. 18, 20, 23, 24, 30, 35, 37, 38, 54, 62.
128.Kozierowski St., 1939, Badania nazw topograficznych starej Wielkopolski, t. 8, Poznań, s. 108–109.
129.Krassowski W., 1989, Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, t. 1, Warszawa, s. 93, 97, 124 11.,133, 137, 181 il., 183, 221.
130.Krąpiec M., 1994, Analiza anatomiczna i dendrologiczne datowanie drewna, [w:] Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych na wczesnośredniowiecznym moście/grobli w Gieczu, gm. Dominowo, stan. 2, SL 3, s. 212–216.
131.Kruszyński T., (b.d.) Srebrny relikwiarz średniowieczny w skarbcu Katedry Wawelskiej, „Skarbiec Katedry Wawelskiej i Muzeum Metropolitalne”, Kraków, z. 3, s. 17.
132.Krysztofiak T., 1998, Z badań nad chronologią umocnień obronnych grodu gieckiego, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, s. 150–157.
133.Krysztofiak T., 1998, Giecz-Grodziszczko, stan. 1, gm. Dominowo, [w:] Civi­tates Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Katalog wystawy, Gniezno, s. 45–48.
134.Krysztofiak T., 1998, Dotychczasowe wyniki prac wykopaliskowych przepro­wadzonych w Gieczu. gm. Dominowo w latach 1993–1997, SL 5, s. 343–351.
135.Kubiak L., Makohonienko M., Polcyn M., 1991, Znalezisko miecza w obrębie reliktów średniowiecznego mostu/grobli w Gieczu, SL 2, s. 367–368.
136.Kurnatowscy Z. i St., 1972, Perspektywy badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w Wielkopolsce, [w:] Problemy badań archeologicznych Polski Północno-Zachodniej, Poznań, s. 169.
137.Kurnatowscy Z. i St., 1983, Problem kształtowania się osiedli wczesno­miejskich w Wielkopolsce, [w:] (red. J. Żak i J. Ostoja-Zagórski) Studia z Dziejów i Kultury Zachodniej Słowiańszczyzny. Materiały z sesji poświęconej pamięci prof. Dra Wojciecha Kóčki, Poznań, s. 97.
138.Kurnatowska Z., 1991, Z badań nad przemianami organizacji terytorialnej w państwie pierwszych Piastów, SL 2, s. 13, 16, 17, 18, 19.
139.Kurnatowska Z., Labuda G., Strzelczyk J., 1994, Monarchia pierwszych Piastów, Polska, jej historia i kultura, Warszawa, „Editions Spotkania”, s. 8, 10, 11, 22, 52, 64.
140.Kurnatowska Z., 1998, Civitates principales w procesie tworzenia się pań­stwa polskiego, [w:] Civitates Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczes­nośredniowiecznej. Katalog wystawy, Gniezna, s. 9.
141.Kurnatowski St., 1994, O korelacji palinologicznych śladów działalności ludzkiej w osadach Giecza oraz jezior: Głęboczek, Lednicy i Baba z zasiedleniem pradziejowym, [w:] Tobolski K. (red.) Działalność antropogeniczna w epoce brązu i żelaza rejestrowana w najnowszych diagramach pyłkowych z Wielkopolski, Poznań, s. 33–35.
142.Lalik T., 1962, Kształtowanie się miast za pierwszych Piastów, [w:] Początki Państwa Polskiego, Księga Tysiąclecia, t. 2, Społeczeństwo i kultura, Poznań, s. 131, 132, 133, 296.
143.Lalik T., 1967, Organizacja grodowa-prowincjonalna w Polsce XI i początków XII wieku, [w:] Studia z Dziejów osadnictwa, t. 5, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 45.
144.Lehmann J., 1991, Miecz odkryty w Gieczu. Badania technologiczne i konser­wacja, SL 2, s. 369–370.
145.Linette E., 1973, Dawna architektura Wielkopolski, KW 1, s. 106, 108 (ryc.), 109.
146.Lipińska A., 1995, Cmentarzysko kultury pomorskiej i grobów kloszowych w Chłapowie, paw. Środa, FAP 5, s. 49–59.
147.Łastowiecki M., 1978, Działalność Rezerwatu w Gieczu w latach 1963–1978, FAP 27, s. 134–137.
148.Łęcki W., 1978, Walory krajoznawcza-turystyczne Szlaku Piastowskiego, KW 3, s. 53.
149.Łomnieki J., Pic J., 1962, Ochrona i konserwacja zabytków w województwie poznańskim w latach 1955–1960, [w:] StiM DWP t. 7 (13), s. 239–241.
150.Łowmiański H., 1962, Zagadnienia gospodarcze wczesnofeudalnego państwa polskiego, Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 2. Społeczeństwo i kultura, Poznań, s. 24.
151.Łowmiański H., 1986, Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań, s. 76, 369.
152.Łukaszewicz J., 1858, Krótki opis historyczny kościołów parafialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkół parafialnych, szpitali ż innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, t. 1, Poznań, s. 387–390.
153.Maas W., 1927, Die Entstehung der Posener Kulturlandschaft, [w:] „Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen”, z. 10 (Sonderheft), s. 36
154.Maas W., 1932, Posener Burgwalle, [w:] „Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen”, nr 57, z. 24, Posen, s. 51.
155.Makohonienko M., Polcyn M., 1991, Spotkanie interdyscyplinarnej roboczej grupy badawczej Giecz '91, SL 2, s. 401.
156.Malinowski T., 1951, Odkrycie drogi wczesnohistorycznej w Gieczu, pow. Środa, ZOW 20, s. 189–196.
157.Malinowski T., 1993, O wczesnośredniowiecznych dzwonkach z ziem polskich, AP 38, z. 1, s. 96, 97, 113.
158.Michałowski R., 1994, Kościoły św. Mikołaja we wczesnopiastowskich ośrodkach rezydencjonalnych, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 6, Warszawa, s. 63, 64, 65, 67, 74.
159.Milecka K., 1991, Analiza pyłkowa osadów jeziornych w Gieczu — stan badań, [w:] (red. Tobolski K.) Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, Poznań, s. 147–150.
160.Milecka K., 1994, Działalność antropogeniczna w epoce brązu i żelaza w diagramie pyłkowym z Giecza i z jeziora Baba k/Wagowa, [w:] (red. Tobolski K.) Działalność antropogeniczna w epoce brązu i żelaza rejestrowana w najnowszych diagramach pyłkowych z Wielkopolski, Poznań, s. 17–22.
161.Milecka K., 1994, Analiza palinologiczna osadów biogenicznych na stano­wisku 2 w Gieczu, [w:] Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzo­nych na wczesnośredniowiecznym moście/grobli w Gieczu, gm. Dominowo, st. 2, SL 3, s. 217–222.
162.Milecka K., 1998, Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wago­wa w świetle analizy pyłkowej, [w:] Biblioteka Studiów Lednickich 3, Poznań, s. 43–95.
163.Menghin-Bayer, 1928, Polemika między Menghlinem a Bayerem, Mannus, t. 20, Leipzig, s. 447–448.
164.Moldenhawer K., Hulewicz W., 1961, Odkrycia lnu w wykopaliskach na terenie Polski, AP 6, z. 1, s. 114.
165.Moritz H., 1910, Die Münzbestande des Kaiser-Friedrich-Museums zu Posen, Historische Monatsblätter für die Provinz Posen, t. 11, Posen, s. 28, 91.
166.Mroczko T., 1978, Polska sztuka przedromańska i romańska, Sztuka Polska, Warszawa, s. 8, 10 ryc. 11.
167.Munch H., 1946, Geneza i rozplanowanie miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, PAU Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, z. 4, Kraków, s. 85 ryc., 87, 111.
168.Nadolski A., 1954, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Acta AUL nr 3, s. 73, 198, 218, 220, 222, 238, tabl. 34, nr 274.
169.Nadolski A., 1962, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna w początkach państwa polskiego, [w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 1, Organizacja polityczna, Poznań, s. 198, 427.
170.Niederle L., 1925, Slovanské starożitnosti, Oddil Kulturní: Żivot Starých Slovanů, Dil. 3, Svazek 22 (Pc XI), Praha, s. 575 ryc. 10, s. 579.
171.Niederle L., 1931, Rukovet slovanske archeologie, Praha, s. 151.
172.Niederhause E., 1914, Burgwälle und Burgruinen der Posener Ebene, „Lichts­bilder-Vorträge” aus dem Posener Lande, 2 Abend, (Lichtbild nr 5), s. 9–10.
173.Nowacki J., 1964, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. 2, Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań, s. 288, 290, 292, 309, 310, 312, 328, 340, 341, 350, 351, 356, 358, 458, 461, 566, 644, 671.
174.Nowag, 1872, Über einige mittelalterische Kirchen im Großherzogthum Posen, „Zeitschrift für Bauwesen”, t. 22, s. 576.
175.Paszkiewicz B., 1998, Monety z wykopalisk w Gieczu, SL 5, s. 131–186.
176.Piekosiński F., 1897, Zbiór dokumentów średniowiecznych do wyjaśnienia prawa polskiego ziemskiego służących, Kraków, s. 23.
177.Polcyn L., Polcyn M., 1994, Stratygrafia mostu/grobli w oparciu o morfo­logię warstw, układ konstrukcji i wyniki analizy wioślarek (cladocera), [w:] Rezul­taty badań przyrodniczo-archeologicznych na wczesnośredniowiecznym moście/grobli w Gieczu, gm. Dominowo, stan. 2, SL 3, s. 206–211.
178.Polcyn L., Polcyn M., 1994, Dotychczasowe badania podwodnych warstw kulturowych na Ostrowie Lednickim i w Gieczu (Centralna Wielkopolska), [w:] (red. Wasylikowa K.) Warsztaty archeobotaniczne, Igołomia, Polish Botanical Studies, Guidebook senes, nr 11, s. 83–92.
179.Pomniki dziejowe Polski (Monumenta Poloniae Historica), 1961, t. 3, Przedruk fotooffsetowy wydania z roku 1878, Warszawa, s. 15, 21, 441, 486, 592, 593, 642, 649.
180.Pomniki dziejowe Polski (Monumenta Poloniae Historica), Seria II — nowa, 1962, t. 6, Roczniki Wielkopolskie, Warszawa, s. 26, 32, 33.
181.Potkański K., 1922, Ze studiów nad ustrojem grodowo plemiennym, Pisma pośmiertne, t. 1, Kraków, s. 394, 395, 422, 440, 441, 444, 445, 459.
182.Potkański K., 1924, Podanie o Popielu i Piaście, Pisma Pośmiertne, t. 2, Kraków, s. 105.
183.Pajzderski N., 1913, Zabytki Wielkopolskie, z. 2, Epoka romańska, Poznań, s. 9, fig. 21.
184.Pajzderski N., 1922, Poznań, „Nauka i Sztuka”, t. 14, Lwów-Warszawa, s. 38, 45 fig. 44.
185.Przeździecki A., Rastawiecki A., 1860/69, Wzory sztuki średnio­wiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XYIII, Serya trzecia, Warszawa-Paryż, tab. 1 F, fig. A.
186.Raczyński E., 1843, Wspomnienia Wielkopolski, t. 2, Poznań, s. 293–297 (przedruk fotooffsetowy, Warszawa, 1982).
187.Rajewski Zdz., 1936, Nowe nabytki Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 1928, PAr 5, s. 215.
188.Rajewski Zdz., 1968, Rezerwaty Archeologiczne i muzea na wolnym powiet­rzu, AP 13, z. 2, s. 434.
189.Roszko J., 1980, Księga Giecza, [w:] Kolebka Siemowita, Warszawa, s. 231–248.
190.Rożnowski F., 1964, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu, powiat Środa, PAn 30, z. 2, s. 193–202.
191.Sadowski J. N., 1877, Wykaz zabytków przedhistorycznych na ziemiach polskich, z. 1, Porzecza Warty i Baryczy, Kraków, s. 40.
192.Schumacher P., 1924, Die Ringwalle in der früheren preußischen Provinz Posen, Mannus Bibliothek nr 36, Leipzig, s. 57–58, ryc. 38–39.
193.Schwartz W., 1880, II Nachtrag zu dem „Materialen zur prähistorischen Kartographie der Provinz Posen”, Beilage zum Programm des Könige. Friedrich-Wilhelms Gymnasiums zu Posen, nr 22, Posen, s. 17.
194.Slaski J., 1951/2, Wielka własność ziemska na obszarze wczesnośrednio­wiecznej kasztelani gieckiej w X i XI wieku, PAr. 27–28, s. 271–279.
195.Slaski J., Tabaczyński St., 1959, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski. Materiały, Polskie Badania Archeologiczne, t. 1, s 18, 19, 85, 86, tabl. IV, V, VIa.
196.Snowadzki G., 1906/7, Der Burgwäll bei Giecz, „Aus dem Posener Lande”, t. 1, s. 76.
197.Snowadzki G., 1909, Die vorgeschichtliche Burgwälle der Provinz Posen, „Aus dem Posener Lande”, t. 4, s. 217–219, ryc. 8–10.
198.Sokołowski M., 1888, Kościoły romańskie w Gieczu, Krobi, Lubiniu i Kotło­wie w Wielkim Księstwie Poznańskim, „Sprawozdania Komisji Historyi Sztuki w Pol­sce”, t. 3, Kraków, s. 93–94, osobno: Kraków 1888, s. 3–4, tabl. 1, fig. 4.
199.Sommerfeld-Sarnowska W., 1939/48, O tak zwanych polskich szysza­kach wczesnośredniowiecznych, WA 16, s. 316, 317, 320.
200.Stronczyński K., 1883, Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiello­nów, t. 1, Piotrków, s. 58.
201.Strzelczyk J., 1992, Mieszko Pierwszy, Poznań, s. 72, 204, 206.
202.Szafrańska Z., 1952, Ornamentyka na przęślikach wczesnośredniowiecznych ziem polskich, SLA 3, s. 181 (ryc.)
203.Szafrańska Z., Znaki garncarskie na ceramice wczesnośredniowiecznej w Gie­czu, PAr 29.
204.Szulc M., 1972, Sprawozdanie z działalności Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu za lata 1969–70, FAP 22, s. 244.
205.Szulc K., 1863, Budowle i usypaliska Słowian pogańskich, RTPNP 2, s. 373–374.
206.Szymański W., 1958, Kontakty handlowe Wielkopolski w IX–XI wieku, Poznań, s. 64, 72.
207.Świechowski Z., 1962, Wczesna architektura piastowska około r. 1000, [w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 2, Społeczeństwo i kultura, Poznań, s. 253, 254, 267, 268.
208.Świechowski Z., 1982, Sztuka romańska w Polsce, Warszawa, s. 11, 12, 13, 17, 67 il., 254.
209.Świechowski Z., 1990, Sztuka romańska w Polsce, Dzieje sztuki w Polsce, Warszawa, s. 15, 17, 24, 67 il., 167.
210.Trawkowski St., 1953, Badania nad początkami Państwa Polskiego, A 4, s. 75.
211.Tuszyński M., 1950, Ostrogi wczesnośredniowieczne z Giecza z badań z roku 1950, rkp w MPP na Lednicy, Oddział w Gieczu.
212.Tuszyński M., 1953, Wyroby grzebieniarskie z Giecza z badań w latach 1949–1952, ZOW 22, z. 5, s. 180–185.
213.Tuszyński M., 1953, Militaria wczesnośredniowieczne z Giecza, ZOW 22, z. 6, s. 230–235.
214.Tyc T., 1924, Początki kolonizacji wiejskiej na prawie niemieckim w Wielko­polsce (1200–1333), Poznań, s. 128.
215.Tymieniecki K., 1962, Polska w średniowieczu, Warszawa, s. 72.
216.Vaňa Z., 1985, Świat dawnych Słowian, Warszawa, s. 122.
217.Uhtenwoldt H., 1938, Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Ge­schichte Schlesiens, „Breslauer Historische Forschungen”, z. 2, Breslau, s. 92–93.
218.Wąsowicz T., 1951, Badania nad początkiem Państwa Polskiego w 1950 roku, KH t. 48, s. 109.
219.Wędzki A., 1958, Rozwój i upadek grodu greckiego, StiMDWP 4, z. 2, s. 5–37.
220.Wędzki A., 1988, Giecz, [w:] Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian, s. 119–120.
221.Wędzki A., 1990, Okres starożytności i wczesnego średniowiecza, [w:] Dzieje Środy Wielkopolskiej i jej regionu, Środa Wielkopolska, s. 24, 25, 26, 27, 32, 35.
222.Węcławowicz T., 1993, Rekonstrukcje rysunkowe: baptysterium, pałacu biskupiego oraz kościoła w kolejnych fazach budowy i użytkowania, [w:] (red. K. Żurowska) Ostrów Lednicki. U progu chrześcijaństwa w Polsce, t. 1, Biblioteka Studiów Lednickich, t. 2, BmiOZ, Seria C — Studia i Materiały, t. 8., Kraków, s. 211.
223.Wiliński St., 1951, Kościół romański w Gieczu. Monografia architektoniczna, Poznań, mps w MPP na Lednicy, Oddział w Gieczu.
224.Wiliński St., 1952, Granitowe kościoły wiejskie XII wieku w Wielkopolsce, PZ 8, z. 11/12, s. 417–432.
225.Wojciechowski T., 1970, Szkice historyczne XI wieku, Warszawa, s. 317.
226.Wojciechowski Z., 1952, Znaczenie Giecza w Polsce Chrobrego, PZ 8, z. 11/12, s. 410–416.
227.Wojtkowski A., 1938, Bibliografia historii Wielkopolski, t. 1, Poznań, s. 335, 361.
228.Zajączkowski St., 1962, Podziały plemienne Polski w okresie powstania państwa (geografia plemienna ziem polskich), [w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 1, Organizacja polityczna, Poznań, s. 81, 88–89, 103, 105.
229.Zakrzewski L., 1887, O grodach wielkopolskich, ZAP t. 1, s. 6, tabl. 5 (plan).
230.Zakrzewski Z., 1909, Wykopalisko monet średniowiecznych z Dzierzchnicy, WNA 1, s. 91.
231.Zakrzewski Z., 1917/18, Początki mennictwa polskiego, Zapiski Muzealne, z. 2–3, s. 33.
232.Zakrzewski Z., 1927, Sposoby badań monet średniowiecznych, WNA 11, s. 39.
233.Zakrzewski Z., 1938, Pierwsza moneta polska, SIOc 17, s. 78.
234.Żak J., 1968, Die Frage nach dem Ursprung des Ringkettenmusters auf westsla­wischen Gebiet, „Studien zur europäischen Vor- und Frühgeschichte”, s. 335, ryc.
235.Żak J., 1972, Zarys dziejów Poznańskiego Ośrodka Prahistorycznego, [w:] Prob­lemy badań archeologicznych Polski Północno-Zachodniej, Poznań, s. 25, 27, 29, 31.
236.Żurowski K., 1968, Badania nad reliktami architektury kamiennej w Wielko­polsce, AP 13, z. 2, s. 395–397.
237.Żurowska K., 1993, Wprowadzenie, [w:] (red. K. Żurowska) Ostrów Lednicki. U progu chrześ­ci­jań­stwa w Polsce, t. 1. Biblioteka Studiów Lednickich, t. 2. BMiOZ Seria C — Studia i Materiały, t. 8, Kraków, s. I, 2.
238.Żurowska K., 1993, Interpretacja — budowle lednickie jako jednolity i konsek­wentny zespół architektoniczny. Faza I.B. Dom biskupi, [w:] (red. K. Żurowska) Ostrów Lednicki. U progu chrześcijaństwa w Polsce, t. 1. Biblioteka Studiów Lednickich, t. 2. BMiOZ Seria C — Studia i Materiały, t. 8, Kraków, s. 170.
239.Żurowska K., 1993, Faza III. Przebudowa baptysterium i domu biskupa na rezydencję świecką, [w:] (red. K. Żurowska) Ostrów Lednicki. U progu Chrześci­jaństwa w Polsce, t. 1. Biblioteka Studiów Lednickich, t. 2, BMiOZ, Seria C — Studia i Materiały, t. 8., Kraków, s. 206.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW